กำลังสำรองแท้ VS กำลังสำรอง(.....)? (UPDATE)

กำลังจะมีดราม่าเรื่องหน้าปกของนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นสถาบันด้านกำลังสำรอง โดยขึ้นหน้าปกในเชิงที่อาจไม่เหมาะสมต่อทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลด้านกำลังสำรองโดยเฉพาะ เราไม่สามารถโพสหน้าปกหนังสือตรงนี้ได้ แต่อยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองไปชะโงกดูที่แผงหนังสือใกล้บ้านท่าน และพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ช่วยกันคิดว่าจะดำเนินการอย่างไรกันดีครับ

 

Read more: กำลังสำรองแท้ VS กำลังสำรอง(.....)? (UPDATE)

1-2 เมษา ได้เวลาทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพบกเรื่องการเตรียมเลือกทหารกองประจำการประจำปี 2556 ครับ

 

๑-๑๒ เม.ย.ทบ.เชิญชวนชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ปี ๕๖


กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ  ในปี ๕๖  ระหว่าง ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ โดยผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้แก่ ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๕ (อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์) กับผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๓๔ (อายุ ๒๒ - ๒๙ ปีบริบูรณ์) เฉพาะคนที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ จะได้รับสิทธิตามที่ทางราชการกำหนด คือ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ  โดยได้รับเท่าเทียมกับข้าราชการระดับต้น และลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว รวมเป็นเงิน ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน รวมทั้งเครื่อง    แต่งกาย, เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว  นอกจากนี้ยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ, การศึกษา, อาชีพ และอื่นๆ ตามที่กองทัพได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึกวิชาชีพก่อนปลด นอกจากนี้ยังมีสิทธิสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกในโควตาทหารร้อยละ ๔๐ของทุกปี รวมทั้งนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เป็นทหาร)เป็นต้น ตลอดจนมีสิทธิลดเวลารับราชการในกองประจำการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อแสดงหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก 
เพื่อให้การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม กองทัพบกได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตไว้อย่างรัดกุม ได้แก่ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจเลือก ๑๕๓ คณะ แต่ละคณะจะจัดประธานกรรมการการตรวจเลือกเป็นผู้นำหน่วยระดับกองพันขึ้นไป และมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจเลือกฯ  ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามผลการตรวจเลือกฯ และตรวจสอบใบรับรองผลการ    ตรวจเลือก (สด.๔๓)  ตลอดจนการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ขาดการตรวจเลือกฯ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการ   ตรวจเลือกฯ แล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการตรวจเลือกฯ ได้ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.tdd.mi.th, www.sussadee.com
กองทัพบกขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อว่า จะมีผู้ใดสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกโดยไม่มีความผิดได้ และขอย้ำว่าใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.๔๓) จะต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกเท่านั้น  หากได้รับจากบุคคลอื่นหรือวันอื่น ถือว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการไม่ได้ออกให้  ไม่สามารถที่จะนำไปแสดงในการสมัครงานหรือใช้ในกรณีอื่นได้   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ๐ - ๒๒๒๓ – ๓๒๕๙,   ๐ - ๒๒๒๓ - ๓๔๒๑, ๐ - ๒๒๒๓ - ๑๗๓๓ ต่อ ๙๑๙๘๐

ทบ. และ DTI ลงนามพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี

07/03/2556 23.30 น. ThaiArmedForce.com - วันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพบก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และกองทัพบกได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 และ DTI-1G โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

Read more: ทบ. และ DTI ลงนามพัฒนาจรวดหลายลำกล้องนำวิถี
2018  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates