[NyeNAVA] 70 ปีเรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง ตอนที่ 3 อนุสรณ์ | 70th Year of HTMS Thonburi Part III - The Memorial

HTMS.Thonburi 1941 Part III - The Memorial

ต่อ มากองทัพเรือมีโครงการกู้ ร.ล.ธนบุรีมาใช้ในราชการอีก โดยให้บริษัทมิตซุยบุซซันไกชา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัท อู่คาวาซากิ ผู้สร้าง ร.ล.ธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการ โดยเริ่มกู้เรือตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ เรือพลิกลำโผล่ขึ้นจากน้ำในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นวันที่เรือจมมาครบ ๗ เดือนพอดี และเริ่มจูง ร.ล.ธนบุรีจากแหลมงอบ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔ มาถึงท่าเรือสัตหีบในเที่ยงวันต่อมา

บริษัท มิตซุยบุซซันไกชา ประเมินค่าซ่อมประมาณ ๔ ล้านบาท (ราคาเรือขณะสร้าง ๒,๘๖๓,๓๓๓ บาท) ผู้บัญชาการทหารเรือขณะนั้นจึงตกลงใจว่าจะพยายามซ่อมตัวเรือและเครื่องจักร เอง และทำการลากจูงเรือจากสัตหีบเข้ากรุงเทพฯ Read more: [NyeNAVA] 70 ปีเรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง ตอนที่ 3 อนุสรณ์ | 70th Year of HTMS...

[NyeNAVA] 70 ปีเรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง ตอนที่ 2 ยุทธนาวี | 70th Year of HTMS Thonburi Part II - The Fighting

ปกหนังสือ "เมื่อธนบุรีรบ" และแผนที่แสดงเส้นทางการเดินเรือ ตลอดจนระยะเวลาต่างๆที่เรือรบของทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กัน ต้นฉบับลายมือคุณครู พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

HTMS.Thonburi 1941 Part II - The Fighting

การจัดกำลังของกองทัพเรือในกรณีพิพาทอินโดจีน

ในช่วงปลายปี ๒๔๘๓ สถานการณ์ระหว่างประเทศไทยกับอีนโดจีนของฝรั่งเศสเรึ่มตึงเครียดขึ้นเป็น ลำดับ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๘๓ กระทรวงกลาโหมได้ออกคำสั่งตั้ง พลเรือตรี หลวงสินธุสงครามชัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็น”แม่ทัพเรือ” นาวาเอก หลวงนาวาวิจิตร ผู้บังคับการกองเรือรบเป็น”เสนาธิการทัพเรือ” ฯลฯ และในวันเดียวกันนั้นเองกองทัพเรือได้ออกคำสั่งที่ ๑๓๓/๘๓ ตั้ง “ทัพเรือ” ขึ้น ซึ่ง”ทัพเรือ”นี้เป็นหน่วยรบเฉพาะกิจหรือ”หน่วยสนาม”จัดกำลังเป็น “กองเรือ” ๓ กองคือ
กองเรือที่ ๑ นาวาเอกหลวงสังวรยุทธกิจ (สังวร สุวรรณชีพ ต่อมาเป็นพลเรือตรี) เป็นผู้บังคับกองเรือ แบ่งออกเป็น ๒ หมวด คือ
หมวด ๑ ประกอบด้วย ร.ล.ศรีอยุธยา เรือตอร์ปิโดใหญ่ ๓ ลำ เรือดำน้ำ ๒ ลำ(ร.ล.มัจฉานุ ร.ล.สินสมุทร)
หมวด ๓ ประกอบด้วย ร.ล.ธนบุรี เรือตอร์ปิโดใหญ่ ๓ ลำ และ ร.ล.บางระจัน
กองเรือที่ ๒ นาวาเอก ชลิต กุลกำม์ธร (ต่อมาเป็นพลเรือตรี) เป็นผู้บังคับกองเรือ แบ่งออกเป็น ๒ หมวด คือ
หมวด ๒ ประกอบด้วย ร.ล.ท่าจีน เรือตอร์ปิโดใหญ่ ๓ ลำ เรือดำน้ำ ๒ ลำ(ร.ล.วิรุณ ร.ล.พลายชุมพล)
หมวด ๔ ประกอบด้วย ร.ล.แม่กลอง เรือตอร์ปิโดใหญ่ ๓ ลำ และ ร.ล.หนองสาหร่าย
กองเรือที่ ๓ นาวา โทหลวงพรหมพิสุทธิ์ (พิสุทธิ์ ยูปานนท์ ต่อมาเป็นพลเรือตรี) เป็นผู้บังคับกองเรือ ประกอบด้วย ร.ล.สุโขทัย ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.พระร่วง เรือยามฝั่ง ๖ ลำ เรือประมง ๓ ลำ (ต่อมาเรียกว่าเรือ ก.) ร.ล.สีชัง ร.ล.พงัน ร.ล.ช้าง ร.ล.เสม็ด ร.ล.จวง ร.ล.คราม ร.ล.บริพารพาหน (ร.ล.เกล็ดแก้ว ลำที่ ๑)
ส่วน ร.ล.อ่างทอง ซึ่งเป็น”เรือธงทัพเรือ”ไม่สังกัดกองเรือ การจัดกำลังครั้งนี้ จึงเป็นการจัดกำลัง “เฉพาะกิจ” ตามหลักนิยมในสมัยนั้น คือ แต่ละหมวดมี“เรือปืน”เป็นแกน มีเรือตอร์ปิโดเป็น“เรือฉาก”และมีเรือหน้าที่พิเศษผสมอยู่ด้วย

Read more: [NyeNAVA] 70 ปีเรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง ตอนที่ 2 ยุทธนาวี | 70th Year of HTMS...

[NyeNAVA] 70 ปีเรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง ตอนที่ 1 ตัวเรือ | 70th Year of HTMS Thonburi Part I - The Ship

"สยามเป็นชาติของเรา อย่าให้ใครเขามาย่ำมายี..."

สารคดีภาพเนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี เรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๕๔

HTMS.Thonburi 1941 Part I - The Ship


ใน ห้วงปี พ.ศ.๒๔๗๖ ราชนาวีสยามหรือกองทัพเรือในปัจจุบัน มีเรือรบและเรือช่วยรบประจำการอยู่เพียงจำนวนหนึ่ง คือเรือปืน ๖ ลำ เรือพิฆาต ๓ ลำ เรือตอร์ปิโด ๓ ลำ เรือยามฝั่ง ๕ ลำ เรือช่วยรบอื่นๆ ๗ ลำ แต่เรือรบที่พอจะใช้การได้อย่างแท้จริง มีเพียงเรือปืน ๒ ลำ(ร.ล.รัตนโกสินทร์, ร.ล.สุโขทัยระวางขับน้ำ ลำละ ๑,๐๐๐ ตัน) เรือพิฆาต ๑ ลำ (ร.ล.พระร่วง ระวางขับน้ำ ๑,๐๔๖ ตัน) และเรือยามฝั่ง ๕ ลำ (ร.ย.ฝ.๑-๕ เป็นเรือไม้ มีระวางขับน้ำประมาณ ๑๐ ตัน) เท่านั้น นาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)เสนาธิการทหารเรือ จึงได้นำ”โครงการบำรุงกำลังทางเรือ”ในอดีตมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง และได้จัดทำ”โครงการสร้างเรือ”ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ สกีม คือ สกีมแรก-สร้างเรือเล็กไว้ทำการใกล้ฝั่ง และสกีมสอง-สร้างเรือใหญ่ขึ้นไว้ทำการในระยะไกล ในสกีมแรกใช้เงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๗.๖ ล้านบาท โดยจะขอผ่อนใช้เงินกับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือปีละ ๒ ล้านบาท

Read more: [NyeNAVA] 70 ปีเรือหลวงธนบุรีกับการรบทางเรือที่เกาะช้าง ตอนที่ 1 ตัวเรือ | 70th Year of HTMS...
2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates