ครบรอบ 38 ปี กองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2516 กองทัพบกได้มีคำสั่งกองทัพบกที่ 88/16 จัดตั้งตอนการบินสนับสนุนทั่วไป เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการบินทหารบก ซึ่งต่อมาแปรสภาพเป็นกองบินสนับสนุนทั่วไปในวันที่ 6 พฤษภาคม 2517 และเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2523

จวบจนวันนั้นจนถึงวันนี้ กองบินสนับสนุนทั่วไปได้กลายมาเป็นหนึ่งในม้างานผู้ปิดทองหลังพระให้กับความสำเร็จในหลาย ๆ ภารกิจของกองทัพบก เนื่องจากภารกิจของกองบินสนับสนุนทั่วไปสนับสนุนโดยทั่วไปต่อหน่วยทหาร ทั้งภารกิจทางธุรการ การส่งกำลังบำรุง และภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจทางยุทธการ ซึ่งกองบินสนับสนุนทั่วไปได้จัดหมวดบินสนับสนุนปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น จัดหมวดบินสนับสนุนกองกำลังบูรพา ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรีในระหว่างปี 2536 - 2538 จัดส่งหมวดบินสนับสนุนกองกำลังนเรศวรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างปี 2539 - 2541 และในปัจจุบันยังได้จัดหวดบินเฉพาะกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนสุรสีห์ในพื้นที่ภาคเหนือ และรวมถึงการจัดหมวดบินเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

นอกจากภารกิจด้านยุทธการแล้ว ด้วยภารกิจและคุณลักษณะของอากาศยานในกองบินสนับสนุนทั่วไป ทำให้กองบินสนับสนุนทั่วไปได้รับภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการดับไฟป่าโดยใช้เอลิคอปเตอร์แบบ CH-47D ทั้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปี 2541 ในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงในปี 2541 การสนับสนุนการดับเพลิงในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันไทยออยด์ ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในปี 2542 ดับไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาใน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราในปี 2548

นอกจากไฟป่าแล้วกองบินสนับสนุนทั่วไปยังได้ให้การช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์วาตภัยในหลาย ๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดเฮลิคอปเตอร์แบบ CH-47D และ UH-1D เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ชางฝั่งอันดามันในเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2549 หรือแม้แต่การช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้เมื่อต้นปีที่ 2554 ผ่านมา

อีกภารกิจหนึ่งของกองบินสนับสนุนทั่วไปก็คือการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ รวมถึงได้มีโอกาสปฏิบัติภารกิจรับส่งนายกรัฐมนตรีหลายท่านในการปฏิบัติภารกิจทั้งในและต่างประเทศ และหนึ่งในภารกิจที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับกำลังพลของกองบินสนับสนุนทั่วไปก็คือ ภารกิจการถวายการบินแด่พระบรมวงศ์ษานุวงศ์และพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองบินสนับสนุนทั่วไปได้มีโอกาสถวายการบินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีมากถึง 13 ครั้ง ทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในประเทศ ไปจนถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนประเทศในแถบอินโดจีน ไม่ว่าจะเป็นลาว กัมพูชาหรือพมา และยังเคยได้มีโอกาสถวายการบินแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามบรมราชกุมาร เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนาม หรือการถวายการบินแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีไปยังกัมพูชา ซึ่งถือเป็นหน่วยบินของกองทัพบกหน่วยเดียวที่ได้มีโอกาสถวายการบินไปถึงยังต่างประเทศ

ในปัจจุบัน กองบินสนับสนุนทั่วไปมีอากาศยานประจำการจำนวน 3 แบบคือ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 1 หรือ ฮ.ท.1 (UH-1H) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางแบบ 47 หรือ ฮ.ล47 (CH-47D) และเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 (Mi-17V5) สำหรับการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจการส่งกำลังบำรุง การลำเลียงผู้บาดเจ็บจากแนวหน้า การลำเลียงสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ

ซึ่งถือว่าอากาศยานของกองบินสนับสนุนทั่วไปมีขีดความสามารถในทุกมิติ โดยเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนด้วยกล้องช่วยมองเห็นในเวลากลางคืน (Night Vision Goggle) จึงมั่นใจได้ว่า กองบินสนับสนุนทั่วไปจะสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายทั้งทางยุทธการ ธุรการ หรือการบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอขอบคุณ

- กองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก กองทัพบก