DTI เสนอร่างกฎหมายใหม่เปลี่ยนเป็น DTA | DTI draft the new bill to become DTA

10/06/2560 18.00 น. ThaiArmedForce.com - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ DTI เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ DTI ระหว่างวันที่ 2 - 19 มิถุนายน 2560 นี้

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ... นั้นคือการเปลี่ยนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Defence Technology Institute (Public Organization) ไปเป็นสำนักงานเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ Defence Technology Acengy หรือตัวย่อคือ DTA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

วัตถุประสงค์ของ DTA ยังคงเป็นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอยู่ แต่เพิ่มภารกิจในการขาย แลกเปลี่ยน ให้ยืม ให้เช่า ให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์มาด้วย

นอกจากนั้น ยังให้ตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีกรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน สิบคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการทหาร ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้านการค้าและพาณิชย์ หรือด้านการวิจัย การพัฒนา และนวัตกรรม โดยมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและเป้าหมายในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กำหนดแนวทางส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ทั้งนี้ ในเอกสารได้ให้เหตุผลในการจัดตั้งว่าการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นองค์การมหาชนนั้นยังขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพระหว่างงานด้านการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเปรียบเสมือนต้นน้ำและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเปรียบเสมือนปลายน้ำที่จำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้น และสามารถขายยุทโธปกรณ์ได้ ซึ่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ห้ามองค์การมหาชนแสวงหากำไรเป็นหลัก รวมถึงเพื่อให้สำนักงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการควบคุมและนำเข้ายุทธภัณฑ์ สามารถเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นเพื่อหารายได้เป็นกรณีไป แต่จะไม่เน้นหารายได้ในลักษณะของรัฐวิสาหกิจ

อย่างไรก็ตาม หลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้ว จะต้องนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ส่งร่างให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนที่จะทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนที่จะมีผลบังคับใช้จริง

 

The Defence Technology Institute (Public Organization) - the defense research and development arm of the Thai Ministry of Defence - releases the draft version of its new Defence Industry Act for public hearing.

The primary objective of the bill is to establish the Defence Technology Agency (DTA) to replace the current DTI. The new organization still maintain the role of defense technology research and development and defense industry promotion and add the authority to sell, lease, funding, and hold the stake in legal person or company in which it is prohibited under the current bill.

the bill also set up the new Defence Technology Policy Committee that comprise of the all armed forces chiefs, permanent secretary of defense, finance, foreign affair, commerce, science and technology, and industry from each ministry. There will be the not-more-than six independent committee member that has a specialty in related field.

The document provides the reason to draft the new bill that the current legal and regulation prohibit the DTI from selling defense product and invest in the company. New bill not only allow to do that but also give the DTA permission to exempt from related tax, duty, and arm control. The document reinsist that despite the DTA will not aim for the state-enterprise operation that base on profit making, the organization will look to sell product when they see it suite to.

 

After the hearing, the bill need to be submitted to cabinet for consideration before submitting to the National Legislative Assembly (parliament appointed by the junta) for approval. If approved, the bill will came into effected after the king signed the bill.

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates