การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ณ ประเทศสวีเดน

พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย - สวีเดน ระดับรัฐบาล (JSC : Joint Steering Committee) โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน กับผู้แทนรัฐบาลสวีเดน ซึ่งมี นาย Gunnar Holmgren ตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน เป็นหัวหน้าคณะ ณ องค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (FMV : Försvarets Materiel Verk หรือ Defence Materiel Administration) เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ (ภาพจากกองทัพอากาศ)

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ณ ประเทศสวีเดน

ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมการบริหารโครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพนฝ่ายไทย เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

การจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมใน ๓ ระดับ ด้วยกัน ประกอบด้วย

๑.  คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน ระดับรัฐบาล (Joint Steering Committee : JSC) โดยฝ่ายไทยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย และมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทวงอุตสาหกรรม และผู้แทนกองทัพอากาศ ในส่วนของผู้แทนรัฐบาลสวีเดน มี นาย Gunnar Holmgren ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (FMV : Försvarets Materiel Verk หรือ Defence Materiel Administration) เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วมประชุม

๒.  คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน ระดับกองทัพ (Joint Reference Committee : JRC) โดยฝ่ายไทยมี พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการและการข่าว เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และ รองเจ้ากรม       ส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ ในส่วนของผู้แทนกองทัพอากาศสวีเดน ประกอบด้วย พลอากาศจัตวา Arne Heden ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (Senior Advisor to The Director General, FMV) เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการประกอบด้วย นาย Dan  Averstad ตำแหน่ง หัวหน้าปฏิบัติการพาณิชย์ (Chief Commercial Operations, FMV) , พลอากาศจัตวา Hakan  Bergstrom ตำแหน่ง ผู้อำนวยการทางอากาศและอวกาศ (Director Air & Space, FMV) และ นาวาอากาศเอก Per  Nilsson ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการเครื่องบินกริพเพนสำหรับประเทศไทย (Program Director Gripen for Thailand, FMV)

๓.  คณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย – สวีเดน ระดับผู้ปฏิบัติงาน (National Program Office : NPO) โดยฝ่ายไทยมี พลอากาศตรี อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ            เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รวม ๑๓ คน ในส่วนของประเทศสวีเดน ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก Per Nilsson ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการเครื่องบินกริพเพนสำหรับประเทศไทย (Program Director Gripen for Thailand, FMV) เป็นหัวหน้าคณะ และคณะกรรมการ รวม ๑๑ คน ประกอบด้วย ข้าราชการประจำองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน (FMV)


ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย-สวีเดน โครงการจัดซื้อเครื่องบินกริพเพน ได้กำหนดระยะเวลาการประชุมในแต่ละระดับ ดังนี้

๑.  ในระดับรัฐบาล (JSC) กำหนดการประชุมปีละ ๑ ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สำหรับการประชุม JSC ครั้งที่ ๑ ได้จัดประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒

๒.  ในระดับกองทัพ (JRC) กำหนดการประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้จัดการประชุมมาแล้วรวม ๔ ครั้ง การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕

๓.  ในระดับผู้ปฏิบัติงาน (NPO) กำหนดการประชุมปีละ ๔ ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้จัดการประชุมมาแล้วรวม ๑๐ ครั้ง การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๑

ทั้งนี้ในการเดินทางไปร่วมการประชุมทั้ง ๓ ระดับในครั้งนี้ ได้มีผู้แทนฝ่ายรัฐสภา และส่วนราชการต่างๆ ร่วมเดินทางไปสังเกตการณ์ด้วย ได้แก่ ผู้แทนกรรมาธิการการทหารของวุฒิสภา ผู้แทนกรรมาธิการการทหารของสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates