TAF Special #130 - ฝึก ทร.59: เมื่อสองเหล่าทัพปฏิบัติงานร่วมกัน | Exercise RTN 2559 when two forces joint together

ในการฝึกกองทัพเรือ 2559 นั้น แม้จะเป็นการฝึกตามวงรอบทั่วไป แต่ความพิเศษในปีนี้คือกองทัพอากาศได้เข้ามาร่วมการฝึกอย่างเต็มรูปแบบในภารกิจ Naval Air Combat Patrol หรือการลาดตระเวนรบทางทะเลที่สมมุติสถานการณ์ให้กองทัพอากาศต้องทำการคุ้มกันทางอากาศให้กับกองเรือของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ระบบ Datalink ของทั้งสองเหล่าทัพทำงานอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์ใกล้เคียงความจริงที่สุด และถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งของกองทัพไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางหรือ Network Centric Operation

กองทัพเรือและกองทัพอากาศได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการวางหลักนิยมและหลักปฏิบัติร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อการปฏิบัติการของทั้งสองเหล่าทัพผ่านระบบ Datalink ที่ทั้งสองเหล่าทัพเพิ่งจัดหาและพัฒนาขึ้นมาใหม่ ภายใต้กรอบการปฏิบัติการร่วมของกองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งสองเหล่าทัพทำการเชื่อมต่อทั้งฝั่ง Sensor คือระบบเรดาร์ และระบบค้นหาเป้าหมายต่าง ๆ ไปจนถึงฝั่ง Shooter ที่ประกอบด้วยเรือ กำลังทางบกของกองทัพเรือ และอากาศยานเพื่อแบ่งปันข้อมูลร่วมกันในการที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ร่วม และทำให้ทั้งสองกองทัพเห็นภาพเดียวกัน และอยู่ภายใตเครือข่ายการควบคุมและบังคับบัญชาเดียวกัน

ในสถานการณ์การฝึกนี้แบ่งกำลังออกเป็นสองฝ่าย โดยฝ่ายน้ำเงิน (Blue Force) ที่ประกอบไปด้วยกำลังรบจากทั้งกองทัพเรือและกองทัพอากาศคือ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงสุโขทัย เรือหลวงคีรีรัตน์ และเรือหลวงสิมิลัน พร้อมทั้งเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ SH-60B Sea Hawk ประกอบกำลังเป็นกองเรือ สนับสนุนด้วยเครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้า Saab 340 AEW 1 ลำ และเครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C/D จำนวน 6 ลำ ทำหน้าที่ตรวจตราและคุ้มกันกองเรือภายใต้แผนปฏิบัติการเฉลิมอากาศ พร้อมตั้งฐานปฏิบัติการส่วนหน้าที่ฝูงบิน 106 กองการบินทหารเรือ และทำการควบคุมและสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

สถานการณ์สมมุติเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินขับไล่ฝ่ายแดง (Red Force) ที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16A/B จำนวน 6 ลำจากฝูงบิน 103 และ 102 ทำหน้าที่เข้าโจมตีกองเรือ โดย F-16ADF ของฝูงบิน 102 ทำหน้าที่คุ้มกันหมู่บินโจมตี F-16A/B ของฝูงบิน 103 ที่ติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นแบบ AGM-65 Maverick จำลองใช้งานเป็นจรวดต่อต้านเรือผิวน้ำ

เมื่อระบบเรดาร์ของทั้ง Saab 340 AEW และระบบเรดาร์ของเรือผิวน้ำของกองทัพเรือสามารถจับเป้าหมายอากาศยานข้าศึกจำนวน 8 ลำ และส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์ปฏิบัติการของทั้งสองกองทัพ ระบบพิสูจน์ฝ่ายหรือ IFF ระบุว่าเป็นอากาศยานฝ่ายข้าศึก กองทัพเรือจึงทำการร้องขอการสนับสนุนทางอากาศในภารกิจการลาดตระเวนรบทางทะเลหรือ Naval Combat Air Patrol ผ่านระบบ Datalink จากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพเรือไปยังศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศจึงได้สั่งให้เครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C/D จำนวน 6 ลำบินขึ้นสกัดกั้น และสั่งการผ่านระบบ Datalink ให้เรือหลวงจักรีนฤเบศรทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและบังคับบัญชาเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องบินขับไล่ทำการมอบเป้าหมายให้กับหมู่บินผ่านระบบ Datalink เพื่อให้ Gripen ที่บินขึ้นจากสนามบินบนฝั่งเข้าทำปฏิบัติภารกิจที่กำหนด

ด้วยข้อจำกัดของ F-16 ของฝูงบิน 102 และ 103 ที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งระบบ Datalink ทำให้การประสานการปฏิบัติงานของฝ่ายแดงจำเป็นต้องทำผ่านวิทยุด้วยเสียง ซึ่งแตกต่างจากการประสานการปฏิบัติของกำลังฝ่ายน้ำเงินที่สามารถส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลสองทางจาก Link-T ของกองทัพอากาศและ Link-RTN ของกองทัพเรือ ซึ่งทำให้ทั้งกองเรือ เครื่องบินขับไล่ เครื่องบินตรวจการณ์ ฐานปฏิบัติการส่วนหน้า และศูนย์ปฏิบัติการทั้งของกองทัพเรือและกองทัพอากาศสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดได้พร้อมกัน และการวางแผนการปฏิบัติการร่วมสามารถดำเนินการได้ผ่านระบบ Digital Moving Map 3 มิติ ที่สามารถสร้าง Layer ของข้อมูลที่ได้รับจากระบบ Datalink และแสดงผลออกมาในทันที ทำให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทำการตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

แม้จะเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศและกองทัพเรือปฏิบัติการร่วมกันในสถานการณ์จำลองที่สมจริงในปีนี้ (ในปีที่แล้วเป็นเพียงการทดสอบการสื่อสาระหว่างกองเรือและเครื่องบินเท่านั้น) และยังต้องทำการฝึกร่วมกันอีกหลายครั้งเพื่อทำให้ทั้งผู้ปฏิบัติงานในฝั่งระบบตรวจจับ (Sensor Layer) ฝั่งผู้ตัดสินใจและผู้สั่งการ (Decision Maker Layer) และฝั่งผู้ปฏิบัติการและใช้อาวุธ (Effector Layer) ที่มาจากพื้นฐานที่ต่างกันและใช้หลักนิยมที่ต่างกันสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างชำนาญ แต่ด้วยการทำงานของคณะทำงานร่วมสองเหล่าทัพที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 ทำให้เกิดการรวมหลักนิยมและออกแบบหลักนิยมและหลักปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของสงครามเครือข่าย ทำให้การฝึกในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ภายใต้กรอบการปฏิบัติการร่วมของกองบัญชาการกองทัพไทยที่ใช้ภาพสถานการณ์ร่วมหรือ Common Operation Picture ผ่านระบบ Datalink ทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือจึงสามารถแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ลดความผิดพลาดของการโจมตีใส่ฝ่ายเดียวกันเอง (Blue on Blue) และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการด้วยการใช้กำลังที่มีน้อยกว่าให้สามารถปฏิบัติงานได้เหมือนมีกำลังมากกว่า (Force Multiplier) ในปี 2559 จึงเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพไทย ที่ก้าวเข้าสู่การปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปีนี้

และยังถือเป็นครั้งแรก ที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยสารเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือเพื่อไปลงยังเรือของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศและทหารเรือก็ยังได้ร่วมในการฝึกบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรของกองทัพเรืออีกด้วย

 

This year of Royal Thai Navy RTN 2559 annual exercise see the full implementation of the datalink system and joint operation with the Royal Thai Air Force in the Naval Combat Air Patrol mission.

The Network Centric Operation was introduced to both RTN and RTAF when two service branches set up the joint working committee in 2010 to blend the different and draw up the new doctrine and procedure to be used jointly under the network centric environment.

The work bares the fruit in this year's RTN exercise where two forces engaged in the simulated scenario on 3 June 2016 where Red Force led by 8 F-16s from 102 and 103 sqn. intruded in the Thai air space for the strike mission over the Blue force's fleet that consists of HTMS Chakri Neruebeth, HTMS Taksin, HTMS Rattanakosin, HTMS Sukhotai, HTMS Khirirat and HTMS Similan as well as 3 SH-60B Sea Hawk.

The Saab 340 AEW on station over the gulf of Thailand and air search radar of the blue force's frigate detect the unfriendly activity in the area. They alerted the RTN and RTAF operation center by sending the target data over the Link-T and Link-RTN. The joint command - after identified that it is the red force intrusion - then decided to suppress the opposite by order the launch of Naval Combat Air Patrol that scramble 6 Gripen 39 C/D and hand over the command and control authority over the operation area to the Chakri Naruebeth aircraft carrier to conduct necessary action to bring the mission to success.

This operation was conducted under the Royal Thai Armed Force common operation scheme and this is the first time that both services are able to jointly operate using the full implementation of the Datalink system. Both forces are able to see the operation picture at the same time and able to receive from the sensor and give command to the shooter to fulfill the mission.

 

 

2019  ThaiArmedForce.com   globbersthemes joomla templates