ธ ทรงเป็นฉัตรชัยในยามศึก พระอัจฉริยภาพด้านการทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะทำงาน ThaiArmedForce.com ขอนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นถวายพระเกียรติ ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงดำรงค์พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในห้วงเวลาของความขัดแย้งภายในประเทศจนกลายมาเป็นสงครามการต่อต้านผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ พ.ศ.2508 ถึงพ.ศ. 2516

พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่พสกนิกรและกำลังพลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเพื่อความสงบสุขของประเทศ แม้ว่าในบางพื้นที่จะเป็นพื้นที่การปะทะกับกองกำลังฝ่ายตรงข้าม

โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานการถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นที่รับรู้กันถึงพระวิริยะและพระอัจฉริยภาพทางการทหาร ในหลายพระราชภารกิจเมื่อได้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยข่าวการปะทะจากเครือข่ายการสื่อสาร หากทรงอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยไม่มีหมายกำหนดการเพื่อเสด็จทรงพระราชทานความช่วยเหลือและทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงสถานการณ์ด้วยพระองค์เองในหลายวาระ

ในบางโอกาส พระองค์ได้ทรงเสด็จออกลาดตระเวนร่วมกับกำลังพลของกองทัพในพื้นที่การรบ รวมไปถึงทรงบัญชาการรบด้วยพระองค์เอง ดังตัวอย่างของภาพการเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 5 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ที่เมื่อได้รับทราบข่าวการปะทะระหว่างกองกำลังฝ่ายตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ จนเกิดการสูญเสียเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H ของกองทัพบก 1 ลำในพื้นที่บ้านหมากแข้งอันอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับทรงงาน ณ ขณะนั้น จึงมีพระบรมราชโองการให้กองทัพอากาศนำเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งขึ้นบินเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่เกิดเหตุทันที แม้จะมีการกราบบังคมทูลถวายรายงานสถานการณ์โดยแม่ทัพภาคที่ 3 (พลโทสมศักดิ์ ปัญจมานนท์ ในขณะนั้น) เพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการระงับการเสด็จพระราชดำเนิน แต่ทรงมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ได้มีการบันทึกเล่าขานมาถึงปัจจุบันคือ “ ..ชักช้าไม่ได้ ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้ และเดี๋ยวนี้”

จากนั้นจึงทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแบบ UH-1N มายังฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง ซึ่งเมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึงพื้นที่จุดจอดนั้น เนื่องจากพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่การปะทะ หากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลงจอดก็จะเป็นอันตรายต่อนักบินและกำลังพล จึงทรงตัดสินพระทัยให้นำส่งแบบเร่งด่วนตามยุทธวิธี ทรงต้องกระโดดลงจากเอลิคอปเตอร์พระที่นั่ง และมีพระบรมราชโองการให้นักบินนำเฮลิคอปเตอร์กลับไปยังฐานที่ประทับทันทีโดยไม่ต้องจอดรอพระองค์ ซึ่งจากการมีพระบรมราชวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเสด็จถึงพื้นที่ได้ทันในเวลา 15.30 น.

หลังจากนั้นได้เริ่มทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทันที โดยทรงรับการถวายรายงานข้อมูลการรบและเหตุการณ์และทรงร่วมประชุมกับกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินสถานการณ์ ก่อนจะทรงคำนวณพิกัดเป้าหมายเพื่อหาหลักฐานยิง และทรงมีพระบรมราชโองการออกคำสั่งยิงปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจที่ฐานห้วยมุ่นทันที เมื่อการยิงสนับสนุนเสร็จสิ้น ได้ทรงมีพระราชประสงค์ในการออกเสด็จพระราชดำเนินเพื่อลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ โดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดลาดตระเวนด้วยพระองค์เอง แม้ว่าแม่ทัพภาคที่ 3 ได้กราบบังคับทูลเพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการระงับการเสด็จพระราชดำเนินอีกครั้ง ด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของพระองค์ แต่พระองค์ทรงตรัสพระราชทานตอบแก่แม่ทัพภาคที่ 3 อย่างหนักแน่นว่า “…ฉันต้องไป เพราะเป็นหน้าที่ของทหาร” อันกลายเป็นพระราชดำรัสที่ทำให้ขวัญและกำลังใจของกำลังพลในภารกิจนี้กลับฟื้นคืนและพร้อมตามเสด็จในพื้นที่การรบทันที

พร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางทหารในทางยุทธวิธี พระองค์ยังทรงเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทไปยังจุดตกของเฮลิคอปเตอร์และพื้นที่บ้านหมากแข้ง อันเป็นพื้นที่ที่เคยถูกปิดล้อมด้วยกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อทรงสำรวจความเสียหาย พร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในหมู่บ้านก่อนเสด็จกลับฐานเพื่อพระราชทานแนวพระราชดำริในการปรับปรุงแนวตั้งรับของฐานปฏิบัติการ ก่อนจะทรงร่วมเสวยพระกายาหารค่ำและทรงพระบรรทมในที่พระบรรทมสนาม อันมีลักษณะเป็นหลุมบุคคล มุงด้วยหญ้าคา มีเพียงผ้าใบสนามปูพื้น ในลักษณะเช่นเดียวกับทหารในหน่วยโดยไม่มีการเตรียมการพิเศษใด ๆ ในเวลา 00.00 น.

จนรุ่งเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกตรวจกำลังและเสด็จพระราชดำเนินลาดตระเวณพิสูจน์ทราบรอบพื้นที่ และขยายแนวการลาดตระเวนไปยังเนินต่าง ๆ ตามที่ทรงพระราชวินิจฉัย จนเมื่อเป็นที่วางพระราชหฤทัยในความปลอดภัยของกำลังพลแล้ว จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินกลับมารับเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังที่ประทับ และได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพื้นที่นี้อีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม เพื่อทรงนำหน่วยแพทย์และของพระราชทานมาพระราชทานแก่ราษฎร พร้อมทั้งทรงมีพระราชวินิจฉัยผลการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการรบเมื่อวันที่ 5 ที่ผ่านมาด้วยพระองค์เองอีกด้วย

จากพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นได้กลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ทางการทหารครั้งสำคัญของประเทศไทย ที่เจ้าฟ้าพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศเป็นถึงสยามมกุฎราชกุมารในขณะนั้น ได้ทรงเสด็จออกร่วมปฏิบัติพระราชกรณียกิจกับกำลังพลในแนวหน้า ในฐานะเจ้าฟ้านายทหาร ทรงพระแสงปืน รับการถวายรายงานสถานการณ์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เพื่อพระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เอง จนกลายเป็นที่จดจำของชุมชนบ้านหมากแข้ง ที่ปัจจุบันยังมีการสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติขึ้นที่หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อันถือเป็นฐานปฏิบัติการของทหารไทยในสมรภูมิภูหินร่องกล้า เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบัน

อาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่อดีต พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงปกป้องชาติบ้านเมืองเมื่อมีภัยเสมอมา แม้แต่ในยุคปัจจุบัน พระราชกรณียกิจนี้ก็ยังคงเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย และด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านการทหารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัย สมกับเป็นจอมทัพไทยอย่างแท้จริง

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า ขอแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล ขอ #ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะทำงานและสมาชิก ThaiArmedForce.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.