สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI จัดพิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลขึ้น โดยร่วมมือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

โดยเท่าที่มีข้อมูลตามข่าวนั้น เรือที่จะจัดสร้างเป็นเรือเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะทางทะเล และสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงอาจจะไม่ใช่เรือที่ใช้สำหรับการรบ แต่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนและสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย ผ่านการร่วมมือกับภาคเอกชนไทย โดยผู้ทำหน้าที่ต่อเรือคือบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรืออยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าเมื่อต่อเรือเสร็จ จะมีการส่งมอบให้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยนำไปใช้งานต่อไป