ทบ.รับสไลด์ทวิตเตอร์เป็นของจริง แต่ปฏิเสธไม่ได้ทำ Black Operation

หลังจากมีไฟล์เอกสารนำเสนอที่ระบุถึงโครงสร้างและหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลใน #Twitter ของ #กองทัพบก ซึ่งระบุโครงสร้าง ผู้รับผิดชอบการ #ปฏิบัติการขาว #ปฏิบัติการเทา/ #ปฏิบัติการดำ และระบุชื่อกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์หรือ พล.ร. 2 รอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบปฏิบัติการดำหรือ Black Operation (Covert Operation หรือปฏิบัติการลับที่องค์กรจะไม่แสดงรับรู้อย่างเป็นทางการ) ซึ่งน่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม (ฝตข.) โดยมีการตรวจสอบย้อนกลับพบว่ากองทัพบกได้จ้างบริษัทแห่งหนึ่งให้ทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวผ่านแอป Twitter Boardcast นั้น

วันนี้มีการชี้แจงจากกองทัพบกมาแล้ว โดยกองทัพบกปฏิเสธว่าไม่ได้ว่าจ้างให้บริษัทภายนอกมาดำเนินการปฏิบัติการข่าวสาร แต่เป็นเอกสารจากการอบรมสัมมนาของกำลังพลในพล.ร. 2 รอ. เพื่อให้กำลังพลใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็น สำหรับฝังโครงสร้างของหน่วยนั้น กองทัพบกชี้แจงว่าเป็นการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อทดลองกระจายข้อมูลเชิงบวกให้กับบัญชีทวิตเตอร์ด้วยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และชี้แจงว่าคำว่าปฏิบัติการดำนั้นคือถ้าพบข่าวเท็จก็จะมีการเข้าไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยถึงในปัจจุบันกองทัพบกได้มีคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับกองทัพบกได้มีการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารจนถึงระดับกองพันจำนวน 578 หน่วย เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์อีกด้วย


สำหรับข้อวิจารณ์ที่ปรากฎทั่วไปนั้น TAF ขอสรุปมาให้อ่านสั้น ๆ ก็คือ

  1. เมื่อต้นสัปดาห์ บัญชีทวิตเตอร์ @SaraAyanaputra ได้เผยแพร่เอกสารแนวทางการปฏิบัติในการ Tweet ข้อความทั้งปฏิบัติการขาวซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ทั่วไป และปฏิบัติการเทา/ดำ ซึ่งเป็นการโจมตีด้วยข้อมูลข่าวสาร โดยใช้แอปสองตัวในการปฏิบัติการคือ Twitter Broadcast และ Free Messenger (TAF แคปไม่ทันเพราะคุณ SaraAyanaputra ลบไปแล้ว)
  2. ผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกท่านคือ @pittaya ได้ทำการวิเคราะห์แอป Twitter Broadcast พบว่าเชื่อมต่อกับ URL ที่ mhelpme.com ของบริษัท S-planet.co.th และพบข้อความคำว่า #JitarsaIO หรือ จิตอาสา IO ในไฟล์ .apk ของตัวแอป ซึ่งน่าจะเป็นการเขียนเพื่อปฏิบัติภารกิจด้าน IO เป็นการเฉพาะ
https://twitter.com/pittaya/status/1331501696304906242
  1. หลังจากปรากฎข่าว ทั้งเว็บของบริษัท S-planet.co.th และแอปทั้งสองตัวได้ถูกปิดและถอดออกไปอย่างรวดเร็ว
  2. ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่คุ้นกับชี่อย่อของราชการ TAF และอาจจะอ่านสไลด์ไม่ค่อยคล่อง ขออนุญาตเดาชื่อย่อต่าง ๆ ในสไลด์ดังนี้

ขีดความสามารถ=Capability
ซ.=น่าจะมาจาก ตอนโซเชี่ยล เป็นการจัดกำลังของทหาร (หมู่ ตอน หมวด)
นขต.=หน่วยขึ้นตรง คือหน่วยที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
ฝตข.=ฝ่ายตรงข้าม
ปฏิบัติการสีเทา/ดำ=Black Operation คือปฏิบัติการลับ/องค์กรจะไม่ยอมรับว่าทำ
ฝตข.=ฝ่ายตรงข้าม
กลุ่มปฏิบัติการ/กลุ่มสนับสนุน = ส่วนใหญ่ทหารจะมีฝ่ายกำลังรบหลักและฝ่ายสนับสนุนการรบ อันนี้เป็นฝ่ายสนับสนุนที่จะสนับสนุนกำลังหลัก คือกำลังหลักก็รบอย่างเดียว อยากได้อะไรให้รบชนะคนสนับสนุนจะหามาให้ ในกรณีนี้คือ มีฝ่ายที่จะทำหน้าที่ผลิตสื่อ เพื่อที่ฝ่ายปฏิบัติการจะนำไปทวิตต่อ เป็นต้น
โครงสร้าง Team Twitter=การจัดโครงสร้าง (Structure)​ ซึ่งน่าจะเป็นการออกแบบใหม่ สังเกตุ​ว่าปฏิบัติการ​ดำ (Black Opt.)​

  1. ข้อสังเกตุที่สำคัญก็คือ มีการใช้หน่วยทหารที่เป็น #หน่วยดำเนินกลยุทธ คือ #กองพลทหารราบที่2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ. ปราจีนบุรี)​ ไม่ได้ใช่หน่วยที่มีหน้าที่ตรงในการปฏิบัติภารกิจเช่น กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมข่าวทหารบก หรือหน่วยปฏิบัติการ​พิเศษต่าง ๆ ที่รับหน้าที่เกี่ยวกับสงครามข่าวสารและสงครามจิตวิทยา

สำหรับด้านล่างนี้เป็นคำชี้แจงจากกองทัพบกครับ

ทบ.ยันไฟล์เอกสารทำทวิตเตอร์ที่ถูกเผยแพร่ เป็นการสอนเพื่อพัฒนางานสื่อสารออนไลน์

กรณีมีการเผยแพร่เอกสารนำเสนอเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของหน่วยทหาร และอ้างว่ามีการจ้างบริษัทเอกชน เพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านแอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์นั้น

กองทัพบกได้ตรวจสอบกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนในประเด็นข้อเท็จจริงว่า กองทัพบก/หน่วย ไม่ได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนไปดำเนินการปฎิบัติการข่าวสารตามที่มีความพยายามกล่าวหาโดยใช้การตีความจากเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่ดังกล่าว เพราะวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางโซเชี่ยลมีเดียของกองทัพบกนั้นมุ่งเน้นการสื่อสารสร้างการรับรู้ อย่างสร้างสรรค์ เท่าทันสถานการณ์

อย่างไรก็ตามในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ทหาร/กองทัพเองก็ต้องมีการเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่างๆให้ทันกับสภาพสังคม โดยมีการจัดอบรมบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวกับกำลังพลในทุกระดับให้มีความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

สาหรับภาพและข้อมูลในสื่อโซเชียลที่ปรากฎนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมกำลังพลของหน่วย(พล.ร.2รอ.)ในการใช้แอพพลิเคชั่นทวิตเตอร์ สนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์ของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่มีทักษะความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลและในการใช้สื่อออนไลน์ที่ทันสมัย มาเป็นผู้ให้คำแนะนำการใช้งาน โดยไม่มีการว่าจ้างแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กระจายข้อมูลเชิงบวกก็เป็น ”ฟรีซอฟต์แวร์” ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น Tweet Broadcast และ Free Messenger เป็นต้น

สำหรับผังโครงสร้างที่ปรากฎก็เป็นการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อทดลองกระจายข้อมูลเชิงบวกให้กับบัญชีทวิตเตอร์ด้วยแอพพลิเคชั่นดังกล่าว และมีการลงทะเบียนใช้งานอย่างเปิดเผย ระบุตัวตนได้ ส่วนเนื้อหาที่นำลงก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงบวก กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน การสร้างภาพลักษณ์ ภารกิจกองทัพบกและการช่วยเหลือประชาชน ในขณะเดียวกันหากมีผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบิดเบือน หรือข่าวเท็จ(ข้อมูลที่เป็นสีเทาหรือสีดำ)ที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานก็จะมีการตรวจสอบและเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงในสื่อสังคมออนไลน์อย่างทันท่วงที เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ โดยไม่ได้มีลักษณะที่บ่งบอกถึงการนำเอาแพลตฟอร์มดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่บุคคลหรือองค์กรใด หรือทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าว ก็เป็นข้อมูลที่ผู้หนึ่งผู้ใดสามารถ download ได้ สะท้อนให้เห็นว่าทางกองทัพและผู้พัฒนาโปรแกรม ไม่มีเจตนาปกปิด หรือกระทำสิ่งใดที่ผิดกฎหมาย จึงเป็นสิทธิที่กองทัพบกสามารถดำเนินการ แสดงออกและกระจายข้อมูลเชิงบวกเข้าสู่ระบบสังคมออนไลน์ได้ตามเจตนารมณ์

ขอเรียนยืนยันอีกครั้งว่ากองทัพบกใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Twitter เพื่อสนับสนุน งานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยระดับต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนการสื่อสารกับกำลังพลในพื้นที่ประสบภัยและเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณะชนเท่านั้น นอกจากนี้ กองทัพบกได้มีการปรับระบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการปฎิบัติงานโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยล่าสุด คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับกองทัพบกได้มีการจัดตั้งเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารจนถึงระดับกองพันจำนวน 578 หน่วย ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างการรับรู้ในข่าวสารด้านความมั่นคง งานช่วยเหลือประชาชน งานบรรเทาภัย ได้รวดเร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น


สำหรับทุกท่าน TAF อยากให้อ่านข้อมูลจากทั้งสองฝั่ง แล้วตัดสินใจด้วยวิจารณญาณว่าจะเชื่อข้อมูลใดของฝั่งใดครับ

สิ่งที่เราชื่นชมอย่างหนึ่งกับกองทัพบกก็คือ กองทัพบกไม่ได้ปฏิเสธไปเฉย ๆ ว่าเอกสารนี้เป็นของปลอมเหมือนหน่วยงานอื่น (เพราะเอกสารมันค่อนข้างชัดเจนว่าของจริง) แต่พยายามหาข้อมูลและเหตุผลมาหักล้าง ซึ่งถือว่าดีกว่าหน่วยงานอื่นเช่นเดิม และถ้าจะว่ากันตรง ๆ ก็คือ ถูกต้องตามตำราและทฤษฎีการตอบโต้ข่าวสารในลักษณะนี้ ถ้าจะมีข้อติงก็คือ ชี้แจงช้าไปหน่อยครับ ปกติจะเร็วกว่านี้

นอกจากนั้น เรามีข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และเพื่อให้เชื่อว่าข้อมูลที่กองทัพบกชี้แจงเป็นความจริง ไม่ได้แต่งขึ้นมาใหม่ตามสถานการณ์ กองทัพบกอาจพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  1. การประชาสัมพันธ์นี้หรือการปฏิบัติการนี้ทำขนาดไหน เช่น จำนวน Tweet ความถี่ Tweet กลุ่มเป้าหมาย และ จะวัดผลอย่างไร
  2. เป็นการตอบโต้กับข่าวปลอมในแง่ใด แง่การทหาร แง่ความมั่นคง หรือแง่การเมือง
  3. ใครจะเป็นผู้ควบคุม Tone ของ IO ที่สื่ออกไป จะทำเพื่อตอบสนองรัฐ ตอบสนองกองทัพ หรือ ทำเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใด
  4. กองทัพเองก็เป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสูงในการเมืองไทย กองทัพจะหลีกเลี่ยงประเด็น Conflict of Interest ได้อย่างไร เช่น สมมุติว่าผู้นำเหล่าทัพต้องการจะไปเล่นการเมืองหลังเกษียณ จะมั่นใจได้อย่างไรว่า IO จะไม่ทำเพื่อสนับสนุนผู้นำเหล่าทัพ หรือ ทำลายฝ่ายตรงข้าม ซึ่งถือว่าผิดวัตถุประสงค์และหน้าที่ของกองทัพ ที่ควรจะปฏิบัติงานเฉพาะการป้องกันประเทศเท่านั้น
  5. ถ้ามีภาพขณะทำการอบรมดังกล่าวมานำเสนอเพิ่มเติม ก็น่าจะช่วยคลายข้อสงสัยได้มาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.