ความรู้เน้น ๆ: พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ คืออะไร

พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ หรือชื่อเต็มคือ พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของ #กองทัพบก #กองทัพไทย #กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของ #หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็น #ส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ออกมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

กฎหมายมีเพียง 4 มาตราเท่านั้นคือ

มาตรา 1 บอกว่ากฎหมายนี้ชื่ออะไร
มาตรา 2 บอกว่าใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายนี้

ใจความสำคัญอยู่ที่มาตรา 3 ซึ่งบัญญัติว่า ให้โอนบรรดาอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศกำหนด ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการในพระองค์

กฎหมายให้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ เพราะต้องถวายอารักขาและถวายพระเกียรติและรักษาความปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้มีความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

ผู้สนใจอ่านฉบับจริงได้ที่


TAF จะอธิบายให้ฟังง่าย ๆ ก็คือ

ก่อนหน้านี้ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นนิติบุคคล ระดับกรม สังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมากฎหมายใหม่ (พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560) ได้โอนหน่วยงานนี้ไปเป็นส่วนราชการในพระองค์ โดยมีกำลังหลักคือทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์และตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ ที่ออกมานั้น ไม่ได้ทำให้รัฐบาลใช้งบประมาณมากขึ้น หรือเป็นการตั้งหน่วยงานใหม่ แต่เป็นการโอนคน อาวุธยุทโธปกรณ์ และงบประมาณที่จ่ายให้หน่วยงานเดิมไปยังหน่วยงานใหม่ คือแต่ก่อนที่อยู่ภายใต้กองทัพบกและกระทรวงกลาโหม ให้ไปเป็นหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ และงบประมาณที่แต่ก่อนจ่ายผ่านกระทรวงกลาโหม ให้จ่ายผ่านส่วนราชการในพระองค์แทน

โดยหน่วยงานที่โอนไปตามกฎหมายนี้คือกรมทหารราบ 2 กรม คือกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ดังนั้นทหารที่ประจำการอยู่ในสองกรมทหารราบนี้ จะย้ายไปสังกัดเป็นส่วนราชการในพระองค์ และไม่ได้อยู่ในกองทัพบกแล้วครับ

แผนผังอธิบายการโอนกำลังพล

อนึ่ง

  • #พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) คือ กฎหมายที่ออกในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ 2562
  • #พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.)​ คือ กฎหมายที่คณะรัฐมนตรีออกเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐสภา เช่น พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการในพระองค์ฯ 2560
  • #พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คือ กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา เช่น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 2560

สรุปของสรุป

  1. แต่ก่อนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อยู่ภายใต้กลาโหม
  2. ได้โอนให้ไปเป็นส่วนราชการในพระองค์ (พ.ร.ฎ. จัดระเบียบราชการในพระองค์ฯ 2560) อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
  3. ต่อมาในปี 2562 ได้โอนกรมทหารราบที่ 1 และ 11 ออกจากกองทัพบกไปอยู่ภายใต้หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (พ.ร.ก. โอนอัตรากำลังพลฯ 2562) เพิ่มอีกสองหน่วย
  4. กองทัพบกไม่มีกรมทหารราบที่ 1 และ 11 แล้ว เพราะทั้งสองหน่วยย้ายสังกัดแล้วนั่นเองครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.