มีรายงานข่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยได้สั่งการให้กองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยานไร้นักบินเพื่อบินตรวจพื้นที่ชายแดน ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองและละเมิดมาตรการกักตัวจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีปัญหาโควิด-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้

โดยกองทัพอากาศได้เตรียมอากาศยานไร้นักบินทั้งสองแบบของตนเอง Aerostar ซึ่งจัดหาจากบริษํท Aeronautics ประเทศอิสราเอลและ U-1 ซึ่งจัดหาจากบริษัท R V Connex ประเทศไทย ซึ่งมีขีดความสามารถในการตรวจการณ์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

ในปัจจุบัน กองทัพอากาศมี UAV ประจำการที่ฝูงบิน 404 และจัดตั้งกองบิน 3 วัฒนานครเพื่อเป็นกองบินสำหรับ UAV โดยเฉพาะ โดยมีฝูงบิน 301 เป็นฝูงบินสำหรับฝึกการใช้งาน UAV ที่ใช้งาน U-1

นอกจาก UAV ทั้งสองแบบแล้ว กองทัพอากาศยังจัดหา UAV แบบ Dominator จาก Aeronautics ซึ่งเป็นการปรับปรุงเครื่องบินแบบ Diamond DA42 Twin Star ที่มีนักบินให้เป็น MALE UAV (บินที่ความสูงปานกลาง ระยะเวลาบินนาน) และกองทัพอากาศก็มี DA42 ใช้งานอยู่แล้ว โดยประจำการที่ฝูงบิน 404 ร่วมกับ Aerostar