วันที่ 12 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา #โรงเรียนการบิน กำแพงแสน สถาบันการบินของ #กองทัพอากาศ ที่นับเป็นเวลาการก่อตั้งมาถึงวันนี้ เป็นเวลา 79 ปี นับเป็นสถาบันการบินที่มีความเป็นมายาวนานที่สุดในภูมิภาค และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศ จากการหล่อหลอมผลิตนักบินรบ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ และสร้างวีรบุรุษผู้ได้ทำหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าของประเทศไทยมาแล้วมากมามาย

วีดิโอกิจกรรม Elephant Walk

แม้จะผ่านวันเวลาแห่งพัฒนาการทางการบินมาอย่างยาวนาน แต่โรงเรียนการบินยังดำรงไว้ซึ่งความรู้ที่เท่าทันในเทคโนโลยีการบินที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ทั้งการพัฒนารูปแบบการฝึก อุปกรณ์การฝึก อากาศยานที่มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ผู้บังคับการโรงเรียนการบินคนปัจจุบันคือ พลอากาศตรีเสกสรร คันธา เป็นผู้รับผิดชอบอากาศยานฝึกรวมกันมากกว่า 60 ลำ จึงจัดเป็นหน่วยงานการบินที่มีอากาศยานเป็นจำนวนมากอีกหน่วยหนึ่งของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ฝูงบิน คือ ฝูงบินขั้นต้น ปฏิบัติงานการฝึกขั้นต้นด้วยเครื่องบินแบบ CT-4E นามเรียกขาน “ชิคเก้น” ฝูงบินฝึกขั้นปลาย มีอากาศยานประจำการ 2 แบบ คือ PC-9M นามเรียกขาน “มัสแตง” และ DA-42 นามเรียกขาน “แชเรียท”

ควบคู่ไปกับอากาศยานฝึกบินที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนการบินยังมีอุปกรณ์ฝึกบินเสมือนจริง ไฟลท์ซิมูเลเตอร์ ของอากาศยานทั้ง 3 แบบ เพื่อเสริมสร้างทักษะของศิษย์การบินให้มีพื้นฐานก่อนนำเครื่องขึ้นสู่อากาศด้วยตัวเอง เพื่อเป็นแบบอย่างการแสดงถึงศักยภาพ และ ความพร้อมปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนการบิน ในปี พ.ศ. 2563 นี้ จึงมีการสาธิตการเตรียมความพร้อมของอากาศยานจำนวนมาก “คชสารยาตรา” หรือ Elephant walks อันเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติงา ของหน่วยงานการบินนั้นๆ ทั้งความพร้อมของฝ่ายช่าง นักบิน และ ส่วนสนับสนุนการบินทั้งหมด โดยคชสารยาตราในครั้งนี้เป็นการรวมอากาศยานมากถึง 34 ลำ โดยแบ่งเป็นCT-4E จำนวน 15 ลำ DA-42 จำนวน 6 ลำ และ PC-9M 13 ลำ นับว่าเป็นจำนวนอากาศยานของกองทัพอากาศที่แสดงความพร้อมในการปฏิบัติงานได้มากที่สุดในคราวเดียวกัน