นายกฯ อนุมัติโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

วันนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเห็นชอบหลักการผลิตและขายยุทโธปกรณ์ การร่วมทุนและการส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อเริ่มต้นประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนโดย #สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ รวมถึงการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองพร้อมทั้งลดงบประมาณจากรัฐในอนาคตได้ด้วย

การประชุมในวันนี้เป็นการขอความเห็นชอบหลักการผลิตและขายยุทโธปกรณ์ การร่วมทุนและการส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จำนวน 4 โครงการนำร่อง โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ได้ร่วมวิจัยกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นไปตามที่มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562

ซึ่งโครงการประกอบไปด้วยโครงการที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลร่วมทุนสองโครงการคือ โครงการอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับภาคเอกชนในการจัดตั้งโรงงานผลิตอากาศยานไร้คนขับ และโครงการอาวุธและกระสุน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชนไทยในการออกแบบ การผลิต การประกอบรวม การปรับปรุงอาวุธปืน และโครงการที่ไม่ได้ร่วมจัดตั้งนิติบุคคลร่วมกันคือ โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) เพื่อเสนอขายต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ และโครงการยานเกราะล้อยางแบบ 4X4 เพื่อเสนอขายต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์เช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.