เนื่องจากภาวะที่เตียงในกรุงเทพและปริมาณฑลซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงอยู่ในขั้นวิกฤต ทำให้ผู้ป่วยโควิดไม่สามารถหาเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาได้ หลายจังหวัดจึงมีนโยบายที่จะให้ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเหล่านั้นกลับมารักษาตัวยังภูมิลำเนาซึ่งยังพอมีขีดความสามารถที่จะรองรับได้

โดยในการดำเนินการนี้ กองทัพบกได้จัดรถยนต์และกำลังพลเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา โดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมารวมกัน ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ก่อนส่งกลับไปรักษายังภูมิลำเนาของตนเอง ตามกระบวนการเคลื่อนย้ายและมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งในโครงการนำร่องนั้นได้ใช้กำลังพลและรถยนต์จากกองทัพภาคที่สามในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปยังจังหวัดพิษณุโลก ก่อนเตรียมขยายผลในจังหวัดอื่นของภาคเหนือต่อไป

โดยผู้ป่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อได้ที่ “ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบก” โทร. 02-270-5685-9 และ 02-615-0269 ตลอด 24 ชั่