มารู้จัก กองพลน้อยชุดรบ (Brigade Combat Team ) กัน

BCT ย่อมาจาก brigade combat team หรืออาจเรียกว่า กองพลน้อยชุดรบ เป็นรูปแบบการจัดหน่วยรบของกองทัพบก BCT มาจาก 2 คำรวมกัน คือ กองพลน้อย กับชุดรบ คำว่ากองพลน้อย หมายถึง BCT เป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่ากรม แต่เล็กกว่ากองพล ส่วนคำว่าชุดรบ หมายถึง BCT เป็นหน่วยที่มีการผสมหลายเหล่าทั้งราบ ม้า ปืนใหญ่ ช่าง สื่อสาร เป็นต้น และมีทั้งส่วนดำเนินกลยุทธ สนับสนุนการรบ และช่วยรบ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และรบได้ดัวยตัวเองเป็นอิสระจากหน่วยเหนือขึ้นไป

BCT ย่อมาจาก brigade combat team หรืออาจเรียกว่า กองพลน้อยชุดรบ เป็นรูปแบบการจัดหน่วยรบของกองทัพบก BCT มาจาก 2 คำรวมกัน คือ กองพลน้อย กับชุดรบ คำว่ากองพลน้อย หมายถึง BCT เป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่ากรม แต่เล็กกว่ากองพล ส่วนคำว่าชุดรบ หมายถึง BCT เป็นหน่วยที่มีการผสมหลายเหล่าทั้งราบ ม้า ปืนใหญ่ ช่าง สื่อสาร เป็นต้น และมีทั้งส่วนบังคับบัญชา ดำเนินกลยุทธ สนับสนุนการรบ และช่วยรบ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และรบได้ดัวยตัวเองเป็นอิสระจากหน่วยเหนือขึ้นไป

BCT เล็กกว่ารูปแบบการจัดหน่วยรบที่นิยมใช้แต่เดิม คือ กองพล เดิมนั้นกองพลประกอบด้วยกรมดำเนินกลยุทธ 3 กรม เช่น กองพลทหารราบ แบ่งเป็น 3 กรมทหารราบ พร้อมทั้งหน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบต่างๆ เช่น กรมทหารปืนใหญ่ กองพันทหารม้า กองพันทหารช่าง กองพันทหารสื่อสาร กองพันเสนารักษ์ ขณะที่แกนหลักของ BCT คือ กรมดำเนินกลยุทธ เพียง 1 กรม แล้วเพิ่มส่วนสนับสนุนการรบและช่วยรบเข้าไปให้มีความสมบูรณ์เหมือนกองพลเดิม นั่นทำให้ BCT มีขนาดหน่วยที่ใหญ่กว่ากรม จึงเป็นที่มาของคำว่ากองพลน้อยนั่นเอง ดังนั้นถ้า 1 กองพลทหารราบ มี 3 กรมทหารราบ เมื่อเปลี่ยนเป็น BCT จะมี 3 BCT ทั้งนี้หน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบในกองพล ก็จะถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยตามจำนวน BCT ด้วย เพื่อรองรับแต่ละ BCT เช่น กองพันทหารช่างของกองพล จะถูกแบ่งเป็น 3 กองร้อยทหารช่างให้กับแต่ละ BCT

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิด BCT มีต้นกำเนิดจากกองทัพบกสหรัฐฯ ที่ส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกอยู่ตลอด สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้กำลังในยุคหลังสงครามเย็น ที่ต้องการหน่วยรบที่เล็กลง แต่มีหลายหน่วยสามารถแยกไปปฏิบัติการได้หลายที่ มีความพร้อมรบสูง พร้อมออกปฏิบัติการได้ในเวลาอันสั้น และปฏิบัติการได้ต่อเนื่องตลอด รวมทั้งปฏิบัติการได้ในทุกรูปแบบและทุกระดับความขัดแย้ง (full spectrum) นั่นทำให้โอกาสการใช้กำลังทั้งกองพลในคราวเดียวมีน้อยลง และการจะให้กองพลทั้งกองพลออกปฏิบัติการพร้อมกันได้ในคราวเดียวก็ต้องใช้เวลานาน แต่เดิมสหรัฐฯ ไม่ได้จัดหน่วยในลักษณะ BCT อย่างถาวร แต่เป็นการจัดในลักษณะเฉพาะกิจ เรียกว่า brigade task force หรือกองพลน้อยเฉพาะกิจ ในยุค 1990 จนมาปรับเปลี่ยนเป็น BCT แบบถาวรตั้งแต่ประมาณปี 2006 เป็นต้นมา BCT เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน่วยรบครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา

BCT ของกองทัพบกสหรัฐฯ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ Infantry BCT (IBCT) Stryker BCT (SBCT) และ Armored BCT (ABCT) จุดหลักต่างกันที่กรมดำเนินกลยุทธซึ่งแกนหลักของหน่วย เรียงตามลำดับจากเบาไปหาหนัก โดย IBCT จะเป็นกรมทหารราบเบาหรือส่งทางอากาศ SBCT จะเป็นกรมทหารราบ ที่ใช้รถเกราะล้อยาง 8×8 Stryker ขณะที่ ABCT จะเป็นกรมทหารราบยานเกราะ ที่ใช้รถถังและยานเกราะสายพาน

เมื่อมี BCT แล้ว กองพลจะลดบทบาทเป็นเพียงส่วนบังคับบัญชา (บก.กองพล และส่วนสนับสนุนของ บก. เช่น สื่อสาร ระวังป้องกัน) และจะใช้เมื่อทำการรบแล้วใช้กำลังมากกว่า 1 BCT เพราะแต่ละ BCT สามารถทำการรบได้ด้วยตัวเองแล้ว ส่วนในที่ตั้งปกติกองพลยังคงดูแลด้านธุรการให้กับหน่วยขึ้นตรงตามเดิม

แนวคิด BCT ยังมาพร้อมกับแนวคิดเรื่องโมดูลด้วย คือ การทำให้หน่วยรบและหน่วยสนับสนุนต่างๆ ในกองทัพมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด สามารถสับเปลี่ยนโยกย้ายทำภารกิจทดแทนกันได้หมด เพิ่มหรือลดหน่วยสนับสนุนได้ตามสถานการณ์และความจำเป็น กองทัพบกจึงเปลี่ยนจากกองทัพที่มีการจัดหน่วยบนพื้นฐานของกองพล (division based) เป็นการจัดหน่วยบนพื้นฐานของกองพลน้อย (brigade based) โดยแบ่งเป็นกองพลน้อยดำเนินกลยุทธ (modular combat brigade) ที่มี 3 แบบ (IBCT SBCT ABCT) และกองพลน้อยสนับสนุน (modular support brigade) ที่มีหลายรูปแบบ เช่น กองพลน้อยบิน กองพลน้อยป้องกันภัยทางอากาศ กองพลน้อยช่วยรบ

ทั้งนี้นอกจากกองทัพบกสหรัฐฯ แล้ว กองทัพบกออสเตรเลียเป็นอีกชาติหนึ่งที่ได้ใช้แนวคิด BCT ในการจัดหน่วยเช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้มีกองพลน้อยดำเนินกลยุทธหลายแบบเหมือนกองทัพบกสหรัฐฯ

การที่กองทัพบกไทยจะนำแนวคิด BCT มาใช้ จะทำให้ต้องจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่หรือไม่ คงไม่จำเป็น เพราะเป็นแนวคิดรูปแบบการจัดหน่วยรบ ไม่ใช่แบบหรือขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ การจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆ สามารถเป็นไปตามแผนเดิมได้ และยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เดิมก็ยังใช้ได้ต่อไป รวมทั้งไม่เกี่ยวกับว่าเมื่อใช้แนวคิด BCT จากสหรัฐฯ จะทำให้ต้องจัดหายุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ตามไปด้วย และการใช้แนวคิด BCT ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องจัดหน่วยรบตามแบบ BCT ของสหรัฐฯ ทุกอย่างเช่นกัน เช่น กองทัพบกไทยไม่มีการจัดหน่วยข่าวกรองทางทหารให้กับทุกกองพลดำเนินกลยุทธ เมื่อปรับเป็น BCT ก็จะไม่มีหน่วยข่าวกรองทางทหารอยู่ภายใน ขณะที่กองทัพสหรัฐฯ จะมีหน่วยดังกล่าว 

ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้เคยทดลองใช้แนวคิด BCT ไปหลายครั้งในการฝึก โดยเป็นการจัดลักษณะเฉพาะกิจ ทั้งรูปแบบของกรมทหารราบและกรมทหารม้า สำหรับหน่วยรบของกองทัพบกไทยที่มีรูปแบบการจัดใกล้เคียงกับแนวคิด BCT มากที่สุด คือ หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว หรือ RDF (rapid deployment force) ซึ่งแกนหลัก คือ กรมทหารราบที่ 31 แล้วเพิ่มเติมหน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบต่างเหล่าเข้าไป ทั้งจากระดับกองพล คือ หน่วยในกองพลที่ 1 (หน่วยเหนือของกรมทหารราบที่ 31) และจากระดับกองทัพบก เช่น กองพลทหารปืนใหญ่ แต่สิ่งที่ RDF ยังไม่เหมือน BCT ที่แท้จริง นั่นคือ RDF เป็นการจัดเฉพาะกิจ ไม่ใช่การจัดถาวรอ

BCT ของกองทัพบกไทย จะเป็นกำลังรบผสมเหล่าระดับกรม เรียกว่า กรมผสม โดยกองทัพไทยไม่มีหน่วยระดับกองพลน้อย กรมผสมจะมีหลายแบบตามลักษณะการจัดหน่วยของกรมดำเนินกลยุทธที่เป็นแกนหลัก เช่น ทหารราบ ทหารราบยานเกราะ ทหารม้า

เมื่อจะใช้แนวคิด BCT ขั้นแรกกองทัพบกคงจะต้องปรับหน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบ ของแต่ละกองพลทหารราบที่มี 10 กองพล และกองพลทหารม้าทั้ง 3 กองพล ให้สามารถแบ่งย่อยและกระจายลงไปในแต่ละกรมผสมให้ได้ก่อน และการปรับส่วนบัญชาการรบของแต่ละกองพลให้สอดคล้องกับรูปแบบกรมผสม นั่นคือ การปรับหน่วยในระดับกองพล ขณะที่หน่วยในระดับรองลงไปตั้งแต่กรม กองพัน กองร้อย หมวด หมู่ จะยังคงเป็นไปตามเดิม เพราะในการตั้ง BCT จะนำกรมดำเนินกลยุทธที่มีอยู่แล้วในแต่ละกองพลไปใช้จัดตั้งได้ทันที อย่างไรก็ดีส่วนบังคับบัญชาของ BCT จะต้องมีขีดความสามารถสูงขึ้นกว่าส่วนบังคับบัญชาของกรมดำเนินกลยุทธที่มีอยู่เดิม เพื่อให้รับกับหน่วยที่เพิ่มเติมเข้ามาใน BCT

ส่วนขั้นต่อไปอาจปรับโครงสร้างหน่วยสนับสนุนต่างๆ เช่น กองพลทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลทหารช่าง กรมบิน ให้สามารถแบ่งย่อยเพื่อไปสนับสนุนแต่ละกรมผสมได้ตามสถานการณ์

สำหรับในระดับกรมดำเนินกลยุทธนั้น กองทัพบกไทยอยู่ระหว่างการปรับอัตราโครงสร้างของกรมทหารราบและกองพันทหารราบ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการปรับโครงสร้างตามแนวคิด BCT

อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของการจัดหน่วยแบบ BCT ซึ่งเป็นการจัดแบบถาวร อาจเป็นเรื่องการย้ายที่ตั้งหน่วย กรณีที่หน่วยขึ้นตรงต่างๆ ของกองพลไม่ได้อยู่รวมกันทั้งกองพล และจะมีผลกระทบต่อครอบครัวของกำลังพลได้

BCT ย่อมาจาก brigade combat team หรืออาจเรียกว่า กองพลน้อยชุดรบ เป็นรูปแบบการจัดหน่วยรบของกองทัพบก BCT มาจาก 2 คำรวมกัน คือ กองพลน้อย กับชุดรบ คำว่ากองพลน้อย หมายถึง BCT เป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่กว่ากรม แต่เล็กกว่ากองพล ส่วนคำว่าชุดรบ หมายถึง BCT เป็นหน่วยที่มีการผสมหลายเหล่าทั้งราบ ม้า ปืนใหญ่ ช่าง สื่อสาร เป็นต้น และมีทั้งส่วนดำเนินกลยุทธ สนับสนุนการรบ และช่วยรบ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และรบได้ดัวยตัวเองเป็นอิสระจากหน่วยเหนือขึ้นไป

BCT เล็กกว่ารูปแบบการจัดหน่วยรบที่นิยมใช้แต่เดิม คือ กองพล เดิมนั้นกองพลประกอบด้วยกรมดำเนินกลยุทธ 3 กรม เช่น กองพลทหารราบ แบ่งเป็น 3 กรมทหารราบ พร้อมทั้งหน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบต่างๆ เช่น กรมทหารปืนใหญ่ กองพันทหารช่าง กองพันทหารสื่อสาร กองพันเสนารักษ์ ขณะที่แกนหลักของ BCT คือ กรมดำเนินกลยุทธ เพียง 1 กรม แล้วเพิ่มส่วนสนับสนุนการรบและช่วยรบเข้าไปให้มีความสมบูรณ์เหมือนกองพลเดิม นั่นทำให้ BCT มีขนาดหน่วยที่ใหญ่กว่ากรม จึงเป็นที่มาของคำว่ากองพลน้อยนั่นเอง ดังนั้นถ้า 1 กองพลทหารราบ มี 3 กรมทหารราบ เมื่อเปลี่ยนเป็น BCT จะมี 3 BCT ทั้งนี้หน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบในกองพล ก็จะถูกแบ่งเป็นหน่วยย่อยตามจำนวน BCT ด้วย เพื่อรองรับแต่ละ BCT เช่น กองพันทหารช่างของกองพล จะถูกแบ่งเป็น 3 กองร้อยทหารช่างให้กับแต่ละ BCT

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิด BCT มีต้นกำเนิดจากกองทัพบกสหรัฐฯ ที่ส่งทหารไปปฏิบัติภารกิจทั่วโลกอยู่ตลอด สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้กำลังในยุคหลังสงครามเย็น ที่ต้องการหน่วยรบที่เล็กลง แต่มีหลายหน่วยสามารถแยกไปปฏิบัติการได้หลายที่ มีความพร้อมรบสูง พร้อมออกปฏิบัติการได้ในเวลาอันสั้น และปฏิบัติการได้ต่อเนื่องตลอด รวมทั้งปฏิบัติการได้ในทุกรูปแบบและทุกระดับความขัดแย้ง นั่นทำให้โอกาสการใช้กำลังทั้งกองพลในคราวเดียวมีน้อยลง และการจะให้กองพลทั้งกองพลออกปฏิบัติการพร้อมกันได้ในคราวเดียวก็ต้องใช้เวลานาน แต่เดิมสหรัฐฯ ไม่ได้จัดหน่วยในลักษณะ BCT อย่างถาวร แต่เป็นการจัดในลักษณะเฉพาะกิจ เรียกว่า brigade task force หรือกองพลน้อยเฉพาะกิจ ในยุค 1990 จนมาปรับเปลี่ยนเป็น BCT แบบถาวรตั้งแต่ประมาณปี 2006 เป็นต้นมา BCT เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน่วยรบครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา

BCT ของกองทัพบกสหรัฐฯ แบ่งเป็น 3 แบบ คือ Infantry BCT (IBCT) Stryker BCT (SBCT) และ Armored BCT (ABCT) จุดหลักต่างกันที่กรมดำเนินกลยุทธซึ่งแกนหลักของหน่วย เรียงตามลำดับจากเบาไปหาหนัก โดย IBCT จะเป็นกรมทหารราบเบาหรือส่งทางอากาศ SBCT จะเป็นกรมทหารราบ ที่ใช้รถเกราะล้อยาง 8×8 Stryker ขณะที่ ABCT จะเป็นกรมทหารราบยานเกราะ ที่ใช้รถถังและยานเกราะสายพาน

เมื่อมี BCT แล้ว กองพลจะลดบทบาทเป็นเพียงส่วนบัญชาการ และจะใช้เมื่อทำการรบแล้วใช้กำลังมากกว่า 1 BCT เพราะแต่ละ BCT สามารถทำการรบได้ด้วยตัวเองแล้ว ส่วนในที่ตั้งปกติกองพลยังคงดูแลด้านธุรการให้กับหน่วยขึ้นตรงตามเดิม

แนวคิด BCT ยังมาพร้อมกับแนวคิดเรื่องโมดูลด้วย คือ การทำให้หน่วยรบและหน่วยสนับสนุนต่างๆ ในกองทัพมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด สามารถสับเปลี่ยนโยกย้ายทำภารกิจทดแทนกันได้หมด เพิ่มหรือลดหน่วยสนับสนุนได้ตามสถานการณ์และความจำเป็น

การที่กองทัพบกไทยจะนำแนวคิด BCT มาใช้ จะทำให้ต้องจัดหายุทโธปกรณ์ใหม่หรือไม่ คงไม่จำเป็น เพราะเป็นแนวคิดรูปแบบการจัดหน่วยรบ ไม่ใช่แบบหรือขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ การจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆ สามารถเป็นไปตามแผนเดิมได้ และไม่เกี่ยวกับว่าเมื่อใช้แนวคิด BCT จากสหรัฐฯ ต้องจัดหายุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ตามไปด้วย และการใช้แนวคิด BCT ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องจัดหน่วยรบตามแบบ BCT ของสหรัฐฯ ทุกอย่าง ทั้งนี้กองทัพบกไทยได้เคยทดลองใช้แนวคิด BCT ไปหลายครั้งในการฝึก โดยเป็นการจัดลักษณะเฉพาะกิจ ทั้งรูปแบบของกรมทหารราบและกรมทหารม้าอ

BCT ของกองทัพบกไทย จะเป็นกำลังรบผสมเหล่าระดับกรม เรียกว่า กรมผสม โดยกองทัพไทยไม่มีหน่วยระดับกองพลน้อย กรมผสมจะมีหลายแบบตามลักษณะการจัดหน่วยดำเนินกลยุทธ เช่น ทหารราบ ทหารราบยานเกราะ ทหารม้า

เมื่อจะใช้แนวคิด BCT ขั้นแรกกองทัพบกคงจะต้องปรับหน่วยสนับสนุนการรบและช่วยรบ ของแต่ละกองพลทหารราบที่มี 10 กองพล และกองพลทหารม้าทั้ง 3 กองพล ให้สามารถแบ่งย่อยและกระจายลงไปในแต่ละกรมผสมให้ได้ก่อน และการปรับส่วนบัญชาการรบของแต่ละกองพลให้สอดคล้องกับรูปแบบกรมผสม ส่วนขั้นต่อไปอาจปรับโครงสร้างหน่วยสนับสนุนต่างๆ เช่น กองพลทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กองพลทหารช่าง กรมบิน ให้สามารถแบ่งย่อยเพื่อไปสนับสนุนแต่ละกรมผสมได้ตามสถานการณ์

 #1 ผมจะขอเปรีบเทียบแบบงานมโน 

กองพล อาจจะเหมือนโต๊ะจีนชุดใหญ่ จัดเต็ม นั่งกันสิบคนเหลือ แปดคนจุก กินกันจนอาจจะต้องห่อกลับบ้าน

ข้อดีคือไม่ต้องคิดมาก คือ จัดเต็มมาทุกอย่าง

แต่ข้อเสียคือ ถ้าแขกมาไม่เต็ม อาหารก็เหลือ เหลือกันแบบ หมาที่บ้านยิ้มไปสามวัน แล้ว มันเปลือง ใช้เวลาเตรียมการเยอะ ดีไม่ดีไมมีคนกิน

แล้วเวลาจะจัดโต๊ะจีนมันมีองค์ประกอบด้านหลังเยอะ สั่งห้าโต๊ะสิบโต๊ะก็ไม่ค่อยย่อมากัน แต่ก็เข้าใจ เพราะโสหุ้ยมันเยอะ

*** จุดสำคัญ อาจจะไม่คุ้มค่าซอง

#2 กองพลน้อยชุดรบ

ก็อยากให้แขกกินของดีๆ แต่เวลาจะเลี้ยงก็ต้องดูกำลังแขก แล้วแขกก็ต้องดูกำลังเจ้าภาพ ดังนั้น Set Menu ที่ยังมีชุดหลักๆอยุ่เหมือนเดิม ลดปริมาณลงไปบ้าง แต่คุณภาพจานหลักยังเหมือนเดิม อันนี้ หมาที่บ้านอาจจะยิ้มได้แค่มื้อเดียว เพราะเหลือไม่เยอะ แต่ดูแล้ว น่าจะสมน้ำสมเนื้อ สมกับซองที่แขกเหน็บรักแร้มา

ปัญหาใหญ่ของการจัดหน่วยแบบกรมผสมเป็นการถาวร อาจเป็นเรื่องการย้ายที่ตั้งหน่วย กรณีที่ไม่ได้อยู่รวมกันทั้งกองพล จะมีผลกระทบต่อครอบครัวของกำลังพลได้

#3 กรมผสม

แบบที่ ทบ. ฝีกอยู่ ผมว่ามันเหมือนไปเหลา ไปร้านข้าวต้ม เพราะไม่ได้กำหนดตายตัวว่าใครจะอยู่ ใครจะไป จะจัด Grouping กันแบบไหน

เหมือนตอนไปถึงแล้วต้องนั่งงงกับเมนูอยู่ซักพักว่าจะเอาอะไรดี จะเป็ดหรือจะไก่ จะต้มจืด หรือ ต้มยำ ตรงนี้ อาจจะพอดีตามความต้องการที่สุด แต่ มันเสียเวลานั่งมองหน้ากันว่า ใครจะเปิด ใครจะจ่ายจัดการ

รูปแบบการจัดหน่วยกองพลน้อยชุดรบ (BCT)

Infantry BCT (IBCT)

กองพันทหารราบ

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ/1 x หมวดลาดตระเวน /1 x หมู่ซุ่มยิง /หมวด ค.81 และ ค.120
 • 3 x กองร้อยปืนเล็ก แยกเป็น 3 หมวดปืนเล็ก / 1 หมู่อาวุธ /1 ตอน ค.60
 • 1 x กองร้อยต่อสู้รถถัง / 4 หมวดโจมตี / ยานยนต์ติดจรวดต่อสู้รถถัง 4 คัน

  กองพันลาดตระเวน

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 2 x กองร้อยลาดตระเวนยานเกราะ (Stryker)/ 3 หมวดลาดตระเวน ยานเกราะล้อยาง 18 คัน/ 1 ตอน ค.120
 • 1 x กองร้อยลาดตระเวนเดินเท้า/ 2 x หมวดลาดตระเวน / 1 x หมู่ซุ่มยิง

กองพันปืนใหญ่

 • 2 x กองร้อยปืนใหญ่ / M119 105 มม / M777A2 155 มม
 • 1x AN/TPQ 36
 • 5 x AN/TPQ 48 LCMR    

กองพันหน่วยพิเศษ   

 • กองร้อยทหารช่าง
 • กองร้อยข่าวกรองทางทหาร
 • กองร้อยสื่อสาร
 • หมวดสารวัตทหาร
 • หมวดลาดตระเวน คชรน.
 • เสนารักษ์

 Stryker BCT (SBCT) 

  กองพันทหารราบ

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 3 x กองร้อยปืนเล็ก (Stryker)

 กองพันทหารม้า

 •    กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 •    3 x กองร้อยทหารม้า (Stryker)
 • หน่วยต่อสู้รถถัง /9 x ATGM / 12 x M1128 Mobile Gun System

 กองพันปืนใหญ่

 • 3 x กองร้อยปืนใหญ่สนาม/ป.155 แบบ M777A2 จำนวน 18 กระบอก
 • 1x AN/TPQ 36
 • 1 x AN/TPQ 37
 • 5 x AN/TPQ 48 LCMR

กองพันทหารช่าง

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • กองร้อยทหารช่าง
 • กองร้อยสนับสนุนทหารช่าง
 • กองร้อยสื่อสาร
 • กองร้อยข่าวกรองทางทหาร

กองพันสนับสนุน

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 4 x กองร้อยสนับสนุน
 • กองร้อยแจกจ่าย
 • กองร้อยซ่อมบำรุงหน้า
 • กองร้อยเสนารักษ์

Armored BCT (ABCT)

กองพันผสมเหล่า

 •     2 x กองร้อยรถถัง
 •     2 x กองร้อยทหารราบยานเกราะ

กองพันยานเกราะ

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 2 x กองร้อยรถถัง
 • 1 x กองร้อยทหารราบยานเกราะ

กองพันทหารราบยานเกราะ

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 1 x กองร้อยรถถัง
 • 2 x กองร้อยทหารราบยานเกราะ

กองพันทหารม้ายานเกราะ

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 3 x กองร้อยทหารม้า
 • 1 x กองร้อยรถถัง

กองพันปืนใหญ่

 • 3 x กองร้อยปืนใหญ่ / M 109 155 มม.

กองพันสนับสนุนกรมผสม

 •    4 x กองร้อยสนับสนุน
 •    กองร้อยส่งกำลัง
 •    กองร้อยซ่อมบำรุงสนาม
 •    กองร้อยเสนารักษ์

กองพันทหารช่าง

 • กองบังคับการและกองร้อยบังคับการ
 • 2 x กองร้อยทหารช่าง
 •  กองร้อยข่าวกรองทางทหาร
 •  กองร้อยสื่อสาร

รูปแบบการจัดกองพลน้อยของกองทัพบกออสเตรเลีย

กองทัพบก Today

Combat camera ประจักษ์พยานแห่งสนามรบ

พ.อ.สมจริง สิงหเสนี ช่างภาพสนาม Royal Thai Army Combat camera

ภาพจำจากทหารหน้าแนว บันทึกความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์สงครามเพื่อสันติของคนในชาติที่ถูกลืม

“ตัวผมมีกล้องแค่2ตัว ไม่ติดอาวุธใดๆทั้งสิ้น เพราะเชื่อมั่นว่าทหารของเราจะดูแลกันเองได้”

  แม้จะอยู่ในวัย 88 ปี แต่นี่ยังเป็นคำตอบจากความทรงจำที่แจ่มชัดของพันเอกสมจริง สิงหเสนี นายทหารนอกราชการแห่งกองทัพบก ต่อคำถามของทีมงาน ThaiArmedForce.com ที่ได้ย้อนถามถึงรูปแบบการทำงานของช่างภาพสนาม ที่จำเป็นต้องพกอาวุธประจำกายหรือไม่? ในห้วงเวลาที่ความขัดแย้งในประเทศปะทุถึงขั้นรุนแรงสูงสุดในช่วงของสงครามประชาชนระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับกองทัพไทยในห้วงปีพ.ศ.2521-2531ที่นับเป็นช่วงเวลาวิกฤติสูงสุดของประเทศ จากความแตกแยกทางความคิด ลัทธิความเชื่อ รวมไปถึงภัยคุกคามจากต่างประเทศ

                จากความสงสัยในภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของสงครามการต่อสู้กับกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ กับภาพถ่ายที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งการการเปิดยุทธการแห่งชัยชนะ ด้วยความมุ่งหวังที่จะคืนความสันติในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ที่ห้วงเวลาหนึ่งคือพื้นที่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ ภายใต้ชื่อยุทธการผาเมืองเผด็จศึก 1,2 และ3  อันเป็นที่มาของการเดินไปค้นหาคำตอบยังกองพลทหารราบที่4 จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบกับผู้มีบทบาทในการบันทึกภาพถ่ายประวัติศาสตร์นี้ด้วยตัวเอง

                จากประสบการณ์ในการทำงานที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และเข้าประจำการในกองการภาพ กรมทหารสื่อสาร คือพื้นฐานสำคัญในการทำงานของพันเอกสมจริง สิงหเสนี ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตราชการ จนได้เข้าสู่พื้นที่การรบในประเทศในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกและรายงานข่าวในพื้นที่การรบครั้งสำคัญในทุกสมรภูมิจนเกษียณอายุราชการ

         ภาพถ่ายที่ถูกบันทึกและได้กลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของปฏิบัติการทางการทหารยุคใหม่ของกองทัพไทย คือ ภาพการส่งกำลังรบเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยเฮลิคอปเตอร์จำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในห้วงเวลาของยุทธการผาเมืองเผด็จศึก2 ในปีพ.ศ.2524 เพื่อทำการเข้าตีและโอบล้อมที่ตั้งของกองกำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย อันเป็นยุทธการใหญ่ที่กองทัพบกนำแนวคิดและยุทธวิธีที่ได้รับประสบการณ์มาจากการบในสงครามเวียดนาม เพื่อใช้คุณลักษณะพิเศษของอากาศยานอย่างเฮลิคอปเตอร์ นำกำลังพลจำนวนมากนำส่งเข้าสู่พื้นที่การรบได้อย่างรวดเร็ว โดยในวันนั้นใช้เฮลิคอปเตอร์แบบUH-1D จำนวน10ลำ ทำการบินลำเลียงพล โดยมีUH-1Dติดอาวุธทำหน้าที่เป็นกันชิป บินคุ้มกันหมู่บิน อีก2ลำ โดยมีเฮลิคอปเตอร์บัญชาการอีก1ลำ  พันเอกสมจิตร ได้ทำการบันทึกภาพในพื้นที่รับส่งที่ใช้ถนนข้างกองอำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก เป็นพื้นที่ลานจอดฮ.ชั่วคราว ซึ่งเป็นภาพที่น่าตื่นใจสำหรับช่างภาพผู้บันทึกเหตุการณ์ในครั้งนั้น ที่เรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการ “Dust off”เต็มรูปแบบของกองทหารไทย และแนวยุทธวิธีใหม่นี้ก็จะมาซึ่งผลแพ้ชนะในการรบขั้นต่อไป

       พลเอก พิจิตรกุลวนิชย์ และพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ได้ร่วมกันทำหน้าที่บัญชาการรบกลางอากาศโดยทั้ง2ท่านเป็นนายทหารที่ผ่านการรบในสงครามเวียดนามมาแล้วด้วยเช่นกันและมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ถึง6เดือนเพราะการนำยุทธวิธีการรบยุคใหม่มาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก พันเอกสมจิตรได้ร่วมทำการบินในเฮลิคอปเตอร์บัญชาการ และเป็นพยานในการบินลำเลียงพลทางอากาศครั้งประวัติศาสตร์นี้ แม้จะไม่ได้เป็นตามแผนที่วางไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเข้าสู่พื้นที่ LZ (พื้นที่ลงจอด) ที่กำหนดไว้บางจุด ก็ถูกยิงต่อต้านอย่างรุนแรง จนต้องนำส่งกำลังพลลงห่างจากพื้นที่เป้าหมาย แต่เฮลิคอปเตอร์ทุกลำก็ปลอดภัยและนำส่งกำลังทหารทั้งได้ทันเวลา แม้ว่าเฮลิคอปเตอร์บางลำจะมีรอยกระสุนฝากไว้บนตัวเครื่องแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายร้ายแรงแต่อย่างใด ภาพถ่ายชุดนี้จึงเป็นเสมือนบันทึกประวัติแห่งความสำเร็จทางการทหารของกองทัพบกต่อสงครามภายในประเทศในขั้นแรก

          นับตั้งแต่เปิดจนปิดยุทธการที่เป็นการดำเนินงานทางการทหารควบคู่ไปกับการงานเมืองตามนโยบาย 66/23 ทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มีทางเลือกที่จะเข้าสู่แนวทางสันติด้วยการยอมวางอาวุธและเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย จนเข้าสู่การปิดฐานปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์ได้ทีละแห่ง พันเอกสมจิตรได้ออกภาคสนามบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เหล่านี้โดยตลอดจนถึงการยุติการสู้รบระหว่างกันอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2525

แม้ว่าการสู้รบในประเทศจะเข้าสู่ห้วงเวลาของสันติภาพแล้ว แต่ภารกิจของพันเอกสมจริงยังไม่ยุติลงเมื่อต้องรับหน้าที่ช่างภาพสนามในสงครามใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การรบกับคนไทยด้วยกันแต่เป็นการรบกับกำลังต่างชาติเต็มรูปแบบ ที่เรารู้จักกันในชื่อการรบที่บ้านร่มเกล้า  อันเป็นยุทธการใหญ่ก่อนที่ประเทศไทยจะสามารถยุติความขัดแย้งทั้งในและต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์ 

พันเอกสมจริงได้เล่าถึงเกร็ดการทำงานภาคสนามซึ่งท่านได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากสงครามเวียดนามมีส่วนสำคัญมากเพราะทำให้เห็นรูปแบบการทำงานของหน่วยช่างภาพสนามของกองทัพสหรัฐอันเป็นสิ่งที่นำมาปรับใช้กับการทำงานในประเทศ เพราะภาพถ่ายและข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติการทางการทหาร มีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจของแนวหลัง บางครั้งก็อาจส่งผลในแง่จิตวิทยาที่มีผลต่อการแพ้ชนะในการรบด้วยซ้ำ

ความรวดเร็วในการทำงานต่อการส่งกลับไปยังส่วนหลัง ทำให้บ่อยครั้งการล้างอัดรูปนั้นในส่วนของภาพนิ่งต้องทำกันในพื้นที่ส่วนหน้าทันที ส่วนฟิลม์ภาพเคลื่อนไหวจะถูกส่งล้างที่ ททบ.5 ในทุกภารกิจ เพราะไม่เพียงแต่เป็นการบันทึกภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่ภาพถ่ายบางชุดเป็นถ่ายภาพทางยุทธวิธีเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาด้วย

ด้วยพื้นฐานการฝึกฝนการถ่ายภาพและการถ่ายภาพในยุคนั้นเป็นกล้องฟิลม์ขาวดำ ที่จะบันทึกภาพได้ม้วนละ36รูปเท่นั้น การกดชัทเตอร์แต่ละรูปจึงต้องคำนึงถึงความสำคัญในขณะนั้น แต่ในห้วงชุลมุนของการรบหรืออยู่ในการปะทะ พันเอกสมจริงได้กล่าวกับเราว่า ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการรัวกดชัทเตอร์ไว้ก่อน คุณภาพหรือองค์ประกอบจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันทีหลัง แม้ว่าจะเป็นอย่างทีพันเอกสมจิตรได้กล่าวไว้ แต่ทีมงานTAFที่ได้มีโอกาสชมภาพต้นฉบับที่ได้บันทึกไว้ก็ต้องยอมรับว่าว่าภาพที่ออกมากลับมีความลงตัวทั้งองค์ประกอบภาพ และคุณภาพความคมชัด ในยุคที่การปรับค่าการทำงานของกล้องต้องทำด้วยมือล้วนๆ เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความชำนาญในการทำงานภาคสนามของพันเอกสมจิตรได้เป็นอย่างดี

ในงานภาคสนามพันเอกสมจริงจะใช้กล้องเพียง2ตัว คือกล้องภาพนิ่งของCanon และกล้องภาพยนตร์อย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อความคล่องตัว ไม่การเปลี่ยนเลนส์นอกจากเลนส์ที่ติดอยู่กับตัวกล้องเท่านั้นเพื่อความคล่องตัว ภาพทุกช็อตที่ถ่ายออกมาจึงเหมือนภาพที่บันทึกผ่านวิวไฟน์เดอรในมุมมองของช่างภาพในสถานการณ์นั้นจริงๆ หากอยากได้ภาพที่ใกล้ชิดก็ต้องวิ่งเข้าหาพื้นที่นั้นด้วยตัวเองเพราะไม่มีเลนส์ซูมระยะไกลติดตัวไปด้วย การทำงานแบบกระสุนเฉี่ยวผ่านหัวหลายภาพก็ได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นประจักษ์พยานในการทำหน้าที่ในครั้งนั้น ในบางภารกิจช่างภาพสนามก็ต้องถูกปิดล้อมจากฝ่ายตรงข้ามเช่นเดียวกับทหารหลัก ถูกตัดขาดจากการส่งเสบียงจนต้องหาน้ำดื่มจาการตัดหยวกกล้วยกันกลางสนามรบได้กลายเห็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่พันเอกสมจริงได้รับมาแล้ว

ผลงานภาพถ่ายของพันเอกสมจริงทั้งหมดได้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ในวันที่ประเทศไทยอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ จากยุคสมัยแห่งสงครามและความขัดแย้ง มาสู่ห้วงเวลาสันติภาพและการพัฒนา เป็นประจักษ์พยานของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการยุติความขัดแย้ง ด้วยแนวทางแห่งการพัฒนาคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกในภูมิภาคที่สามารถหยุดยั้งการรุกคืบของลัทธิคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ เป็นโดมิโน่ตัวสุดท้ายที่ไม่ยอมล้ม ตามทฤษฏีโดมิโน่ที่หลายๆฝ่ายเคยคาดว่าไทยก็ไม่อาจต้านทานการรุกรานจากกองกำลังคอมมิวนิสต์ได้

“ในเวลานั้นพวกเราสูญเสียกันมากจริงๆ อยากคนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าทุกหลักกิโลบนเส้นทางตัดผ่านเขาค้อ แทบจะแทนที่ด้วยหนึ่งชีวิตของทหารของเราที่แลกมากับทางเส้นนี้”

คือหนึ่งในถ้อยคำสำคัญที่พันเอกสมจริงได้ฝากเอาไว้ให้กับพวกเรา

ThaiArmedForce.com

ขอขอบคุณ

พล.อ.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3

พ.อ.สมจริง สิงหเสนี ช่างภาพสนาม Royal Thai Army Combat camera

พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4

พ.อ.เทอดศักดิ์ งามสนอง รอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 (ท่านที่1)

พ.ท.ทรงพล อุ่นสมบัติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 4

ร.ต.ภาณุสรณ์ ราชสุวอ นายทหารประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 4

กองทัพบก ประวัติศาสตร์ทางทหาร Today

จีนหรืออเมริกา? เมื่ออาเซียนต้องเลือก

ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศไทย ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมของ 10 ชาติอาเซียน เกี่ยวกับทัศนะของอาเซียนว่าด้วยอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP)  สังเกตุไหมครับว่าเราไม่ใช้คำว่า”เอเซีย”แต่เลือกใช้คำว่า”อินโด-แปซิฟิก” แทน  มันมีนัยยะครับ

ที่มา http://www.fireballnotes.com

อินโด-แปซิฟิก เป็นศัพท์ที่สหรัฐอเมริกาใช้เรียกภูมิภาคนี้ โดยรวมพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของอินเดียไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ครอบคลุมเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไปจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก เพื่อเป็นการขยายภาพของภูมิภาคให้กว้างขึ้นและลดทอนความสำคัญของจีนลง เพราะถ้ามอง “เอเซีย” แบบเดิมหลายคนมักคิดว่า”จีน”คือพี่ใหญ่ของเอเชีย แต่เมื่อขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นเป็น”อินโด-แปซิฟิก” อินเดีย  ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหรัฐ จะถูกรวมเข้ามาด้วยทันที  คำจำกัดความนี้ถูกใช้ในการประกาศแนวคิด FOIP หรือ “อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง” (Free and Open Indo-Pacific) ในการประชุม APEC CEO Summit ที่เวียดนามเมื่อปีที่แล้ว

แผนที่แสดงเส้นทาง Belt and Road (BRI)

แนวคิดการขยายพื้นที่แบบนี้ไม่ใช่แค่สหรัฐที่ทำครับ จีนก็ทำในชื่อ Belt and Road (BRI) เป็นโครงการที่จีนพยายามจะรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมที่มีจีนเป็นศูนย์กลางขึ้นมาอีกครั้ง ประกอบไปด้วย เส้นทางสายไหมทางบก(Belt)เชื่อมจีนเข้ากับ เอเซียกลาง รัสเซีย ยุโรป และเส้นทางสายไหมทางทะเล (Road) ลากยาว ตั้งแต่เกาหลี ญี่ปุ่น อาเซียน อินเดีย ปากีสถาน ไปจบที่ตุรกี  ซึ่งถ้าจีนทำสำเร็จจะสามารถขยายอิทธิพลของตัวไปได้เกินครึ่งโลกผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใน 60 ประเทศที่เส้นทางนี้พาดผ่าน
เท่ากับว่าที่อาเซียนเลือกที่จะใช้คำว่า”อินโด-แปซิฟิก” เป็นการส่งสัญญาณว่าอาเซียนต้องการหาเพื่อนมาช่วยคานอำนาจของจีนที่กำลังขยายลงมายังภูมิภาคนี้  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแถลงการณ์ฉบับนี้จะมีนัยยะถึงการไม่ยอมรับอิทธิพลของจีนแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าอาเซียนจะเลือกอยู่ข้างใครเช่นกัน

อาจเพราะยุทธศาสตร์ FOIP ของอเมริกาคือการเปิดหน้าปะทะกับจีนตรงๆทำให้อาเซียนเลือกที่จะมองความคำว่า อินโด-แปซิฟิก ต่างจากอเมริกา ในทัศนะของอาเซียนว่าด้วยอินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on Indo-Pacific: AOIP) มีข้อแตกต่างดังนี้

1.อาเซียนมองตัวเองเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค”อินโด-แปซิฟิก” (ASEAN Centrality) โดยพิจารณาจากภูมิศาสตร์ ที่ด้านซ้ายเป็นมหาสมุทรอินเดีย ด้านขวาเป็นมหาสมุทรแปซิฟิก มีอาเซียนตั้งอยู่ตรงกลาง ตัวเป็นตัวประสานประโยชน์ระหว่างสองมหาสมุทร

2.อาเซียนมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ใช่การแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจ เพราฉะนั้นอาเซียนจะไม่เลือกข้างแต่เรียกร้องให้ชาติมหาอำนาจแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันแทน

3.อาเซียนเน้นความร่วมมือออกเป็น 3 ด้านคือ

– ความร่วมมือทางทะเล ตรงนี้มีนัยยะคือการถ่วงดุลการรุกคืบของจีนในทะเลจีนใต้

-การพัฒนาอย่างยังยืน(Sustainable Development Goals) ที่จัดทำขึ้นโดย UN มีเป้าหมายในช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพื่อเสริมแนวคิด “ ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  (เท่ากับว่าอาเซียนไม่เลือกเดินตามแนวทางของจีนหรืออเมริกา แต่เลือกเดินสายกลางแทน)

-การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ตรงนี้มีนัยยะคืออาเซียนเปิดรับความร่วมมือในด้านโครงสร้างพื้นฐานจากทุกทางไม่ว่าจะเป็นจีน อเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น รวมทั้งออสเตรเลียด้วย

โดยรวมแล้ว AOIP  เป็นเพียงก้าวแรกของการประกาศแนวทางเป็นกลางและจุดยืนของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาค”อินโด-แปซิฟิก”เท่านั้น ไม่ใช่การสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แต่อย่างใด โดยมีกรอบใหญ่คือแนวคิด ASEAN Centrality ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดออกไปได้อีกหลายทางในอนาคต

source 
อาเซียนวางตัวอย่างไร ภายใต้ศึกจีน-สหรัฐฯ 

ยุทธศาสตร์สหรัฐและทรรศนะอาเซียน ว่าด้วย‘อินโด-แปซิฟิก’ : โดย ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 

ASEAN Outlook on Indo-Pacific


TAF Special

“ลาร่าร์ ครอฟต์ ในชุดสูท” รับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์

“ลาร่าร์ ครอฟต์ ในชุดสูท” รับตำแหน่งทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์
เป็นที่ฮือฮาในแวดวงการทูตและความมั่นคงของฟิลิปปินส์ เมื่อรัฐบาลสหรัฐประกาศแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำฟิลิปปินส์คนใหม่ เป็นสาวแกร่งผู้เป็นดาวเด่นแห่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่ไม่เพียงแต่เพียบพร้อมไปด้วยคุณวุฒิทางการศึกษาแต่ยังมีบุคลิกภาพอันโดดเด่นเป็นที่จับตาของสื่อมวลชนสหรัฐที่ต่างให้ฉายาเธอคือ “ลาร่า ครอฟต์ ในชุดสูท” นางฟ้าสายลุยที่ชาวฟิลิปินท์ต่างก็หวังว่าด้วยความโดดเด่นของทูตสหรัฐคนใหม่ อาจช่วยให้ประธานาธิบดี ดูเตอเต้ของพวกเขาปรับระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐมากขึ้นหลังจากที่เขาแสดงบทบาทเป็นม้าพยศต่อนโยบายของสหรัฐในทะเลจีนใต้ และเอื้อประโยชน์ให้กับจีนจนก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวฟิลิปปินส์เอง


มินา ชาง ผู้ช่วยเลขาธิการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ จะมารับตำแหน่งแทนนาย ซุง คิม ที่ครบวาระในตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มในฟิลิปปินส์ เธอมีประสบการณ์ในการทำงานงานภาคสนามในพื้นที่ความขัดแย้งด้วยตัวเอง อย่าง อัฟกานิสถาน,อิรัค ,โซมาเลีย,ไนจีเรีย และฟิลิปปินส์ จนได้รับการยอมรับในฝ่ายบริหารโดยได้มีส่วนในการผลักดันนโยบายการรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์เชิงรุก ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการลงทุนของสหรัฐในต่างประเทศ


ตำแหน่งก่อนหน้านี้ของชาง คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)ของสำนักงานปฏิบัติงานด้านความขัดแย้งและการรักษาสมดุล อันเป็นงานกิจการต่างประเทศ ที่มีความรับผิดชอบในวงกว้างทั้งในฐานะหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลด้านกิจการพลเรือนและการทหาร เพื่อการวิเคราะห์ สำหรับใช้ในการวางยุทธศาสตร์นโยบายต่างๆของสหรัฐในกิจการต่างประเทศ
มินา เป็นศิษย์เก่าของฮาวาร์ด ,สถาบันวิทยาลัยการทหารกองทัพบกสหรัฐ และสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระหว่างประเทศอีกหลายแห่ง มีบทความเผยแพร่ในสื่อต่างๆหลายชิ้นอาทิCNN, ฟอร์บ ,ฟอร์จูนและอีกหลายสำนัก ในหัวข้อด้านการเมือง ,สิทธิมนษย์ชน , เทคโนโลยีด้านการงานความมั่นคง มีประสบการทำงานในหลายโครงการขององค์การสหประชาชาติ มีโครงการที่สำคัญที่รับผิดชอบคือการพัฒนาระบบยานโดรนเพื่อภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรม


ชาวฟิลิปปินส์ต่างมองว่าการมาถึงมะนิลาของมินา ชาง เป็นการแสดงท่าทีปรับเข้าหาผู้นำของเขาอย่างชัดเจน และคาดหวังว่าเอกอัคราชทูตคนใหม่ของสหรัฐที่มีบทบาท “สวยสายลุย”จะทำหน้าที่เป็นกาวใจ โน้มน้าวให้ผู้นำของเขา เปิดใจสร้างเสริมความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐให้มากขึ้น

ข่าวต่างประเทศ Today

กองทัพบกกำลังดำเนินการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธพร้อมอาวุธ

กองทัพบกกำลังดำเนินการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธพร้อมอาวุธ เครื่องควบคุมการยิง กล้องตรวจการณ์ และระบบอื่น ๆ มูลค่าราว 4 พันล้านบาท โดยจะจัดหาผ่านโครงการขายยุทโธปกรณ์ให้ต่างประเทศหรือ FMS ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจะเป็นเฮลิคอปเตอร์จากสหรัฐอเมริกาแน่นอน ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แบบ

ทั้งนี้ กองทัพบกมีเฮลิคอปเตอร์ H125M ของ Airbus Helicopter ใช้งานอยู่แล้วจำนวน 8 ลำ การจัดหาในครั้งนี้จะทำให้มีเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธเพิ่มอีก 1 แบบ จำนวน 8 ลำครับ

กองทัพบก การจัดหาอาวุธ

ทำเนียบขาวเปิดตัว”มารีนวัน” แบบใหม่ ในการสวนสนามวันชาติสหรัฐ

ทำเนียบขาวเปิดตัว”มารีนวัน” แบบใหม่ ในการสวนสนามวันชาติสหรัฐ
หลังจากสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้นำสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งคนแรกที่ได้ไปเหยียบแผ่นดินเกาหลีเหนือแบบมึนๆ วันชาติสหรัฐอเมริกา 4 กรกฎาคมที่จะถึงในพรุ่งนี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ก็จะสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นประธานการสวนสนามทางการทหารกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี ที่สร้างความตื่นเต้นกันไม่น้อยให้กับชาวอเมริกันที่ไม่คุ้นชินกับการลำเลียงยุทโธปกรณ์ต่างๆมายังนครหลวงของตัวเองหลังจากห่างหายไป 28 ปี เช่นเดียวกันกับการสวนสนามภาคพื้น ในการบินสวนสนามทางอากาศที่จะมีอากาศยานที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการเป็นชาติมหาอำนาจอย่างB-2 ,F-22 F-35 ,หมู่บินบลูแองเจิ้ล,แอร์ฟอร์ซวัน VC-25Aและยังมีรายงานจาก สถานีโทรทัศน์เอบีซี นิวส์ ถึงการบินเปิดตัวเฮลิคอปเตอร์ประจำตัวประธานาธบดีสหรัฐ “มารีนวัน”แบบใหม่ VH-92A ต่อสาธารณะชนอย่างเป็นทางการ ในพิธีที่ทรัมป์เรียกว่า “สดุดีแด่อเมริกา”
แม้ว่าVH-92A ยังอยู่ในสถานการณ์บินทดสอบเพื่อการประเมินค่าขั้นสุดท้าย ที่ทำการบินโดยฝูงบินHMX-1ของนาวิกโยธินสหรัฐ และยังถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทล็อคฮีท มาร์ติน โดยยังไม่อยู่ในฐานะพร้อมปฏิบัติงานให้กับผู้นำสหรัฐอย่างสมบูรณ์ จากการลงนามสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้แล้วจำนวน 6 ลำสำหรับภารกิจนี้ จะมีมูลค่าต่อลำราว 6,500ล้านบาท /เครดิตภาพถ่ายโดย ทิม วูลฟ์ /อ้างอิงจาก https://www.scramble.nl/

ข่าวต่างประเทศ Today

เรือดำน้ำ สังกัดกองเรือทะเลเหนือ ของกองทัพเรือรัสเซียเกิดเหตุไฟไหม้

จากเหตุการณ์เรือดำน้ำ สังกัดกองเรือทะเลเหนือ ของกองทัพเรือรัสเซียเกิดเหตุไฟไหม้ในเรือ มีลูกเรือเสียชีวิต 14 นาย ก่อนที่ลูกเรือที่เหลือจะสามารถสกัดเพลิงไว้ได้

เบื้องต้นคาดการว่าเรือที่เกิดเหตุคือเรือ Losharik (Project 10831) ซึ่งเป็นดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นพิเศษ ซึ่งจัดอยู่ในชั้นความลับของกองทัพเรือรัสเซีย

Losharik เป็นเรือดำน้ำสอดแนนมีขีดความสามารถในการดำน้ำลึกเป็นพิเศษ ภายในตัวเรือถูกสร้างด้วยไทเทเนียม อัลลอย มีลักษณะเป็นทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร เรียงต่อกัน แล้วหุ้มด้วยเปลือกนอกให้เหมือนกับเรือดำน้ำทั่วๆไป ด้วยโครงสร้างแบบนี้ทำให้เรือสามารถทนแรงกดอันมหาศาลของทะเลลึกได้เป็นอย่างดี

Losharik มีความกว้าง 7 เมตร ยาว 70 เมตร ระวางขับน้ำบนผิวน้ำ 1000 ตัน ระวางขับน้ำใต้น้ำ ราว 2000 ตัน สามารถดำน้ำได้ลึก 1000 เมตรหรือบางแหล่งข่าวบอก 2000 เมตรเลยที่เดียว เรือลำนี้ไม่ติดอาวุธแต่ติดอุปกรณ์สำรวจและสอดแนมใต้น้ำที่สามารถตัดและดักฟังสัญญาณสื่อสารใต้น้ำได้ นอกจากนั้นเรือยังสามารถติดตั้งใต้ท้องเรือดำน้ำขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นเรือแม่ได้อีกด้วย

รัสเซียมีเรือชั้นนี้ประจำการอยู่เพียง 1 ลำเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในช่วงนั้น (ค.ศ. 1990-1995)

https://news.usni.org/…/14-sailors-die-on-secretive-russian…

ข่าวต่างประเทศ Today