ThaiArmedForce

Thailand's leading military information and community website

Category: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

27 Posts

กองทัพบก, กองทัพอากาศ, กองทัพเรือ, การจัดหาอาวุธ, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กระบวนการการรับรองมาตรฐานอาวุธที่เกิดจากการวิจัย สำหรับอาวุธไทยที่อยากเข้าประจำการ