TAF Editorial วิพากษ์ข้อเสนอของพิธา ยุบรวม สป.-บก.ทท. ลดกำลังพล ทบ.

ส.ส. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและการบริหารกองทัพ ซึ่ง TAF เห็นว่ามีความน่าสนใจที่จะนำมาถกเถียงกันครับ