กองทัพเรือ-DTI หารือในการใช้งานจรวดหลายลำกล้อง PULS

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือหรือ สวพ.ทร. ไ…