ชัยเสรีผ่านการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม

เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับยุทโธปกรณ์ที่ผลิตภายในประ…