Stryker และทหารราบแบบใหม่ เพื่อสงครามในอนาคต

หลังจากได้รับการจัดส่งรถยานเกราะทหารราบแบบสไตรเกอร์จากสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2562 รถรบ ICV #สไตรเกอร์ ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจรับ ฝึกอบรมและนำเขาสู่ประจำการใน #กองทัพบก โดยกรมทหารราบที่ 112 เป็นหนึ่งในหน่วยที่ได้รับการบรรจุยานเกราะสไตรเกอร์อยู่ในประจำการ เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงมีการฝึกซ้อมทางยุทธวิธีในระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ ในพื้นที่บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว