DTI กองทัพเรือ บ.สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น วางกระดูกงูเรืออเนกประสงค์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI จัดพิธีวางกระดูกงูเรือต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลขึ้น โดยร่วมมือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ในนามของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และบริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด