DS2022: DTI เปิดตัวรถจรวดหลายลำกล้อง PULS ชูจุดเด่นได้เทคโนโลยีมากกว่า ยิงจรวดได้ทุกขนาด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ Defence Technology Instituteหรือ DTI เปิดตัวจรวดภายใน Defense and Security 2022 เป็นครั้งแรก โดยมีขีดความสามารถในการใช้งานจรวดหลายทุกขนาดสำหรับงานทางด้านยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ รวมถึงได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอลซึ่งมีความอ่อนตัวกว่า

กองทัพบก เปิดเผยภาพ โดรนขนาดกลางแบบใหม่ D-Eye 04 จาก DTI และ Beihang

นิตยสารข่าวทหารบกของกองทัพบก ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 วันที่ 3 พ.ย. 2564 ในคอลัมน์เขี้ยวเล็บกองทัพบกไทย โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพบก ได้เผยแพร่บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบ อากาศยานไร้คนขับ ขนาดกลางของกองทัพบก ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกองทัพบกและ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI

TAF Talk #98 – จำลองการรบ นาวิกไทย ยกพลขึ้นบก ด้วยยานเกราะ 5 แบบ

กองทัพเรือกำลังจะมียานเกราะสำหรับการยกพลขึ้นบกแบบใหม่คื…

กองทัพเรือ-DTI หารือในการใช้งานจรวดหลายลำกล้อง PULS

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือหรือ สวพ.ทร. ไ…

TAF จับตางบกลาโหม 64

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับ โดยปีนี้ตั้งงบประมาณเอาไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณขาดดุลจำนวน 6.23 แสนล้านบาท ซึ่งต้องทำการกู้ยืมเพิ่มเติม สำหรับกระทรวงกลาโหมนั้นได้รับงบประมาณ 223,463.6521 ล้านบาท ลดลง 8,281.6210 ล้านบาท หรือคิดเป็น -3.57% เมื่อเทียบกับปี 2563 เมื่อจำแนกเป็นหน่วยงานจะมีรายละเอียดดังนี้