TAF On Tour #4 – ตามกองกำลังสุรสีห์ (ทั้งคนทั้งล่อ) ลาดตระเวนชายแดนไทยเมียนมาร์

TAF ตามไปลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ถึงฐานปฏิบัติการที่แนวชายแดนและแนวพื้นที่ทับซ้อนระหว่างประเทศ ร่วมลาดตระเวนกับชุดเฉพาะกิจทหาร ทหารพราน และตชด. เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนและขนยาเสพติด ชมการสาธิตการทำงานของกองกำลังสุรสีห์ตามแผนการป้องกันประเทศตามแนวชายแดน รวมถึงดูล่อตัวไม่เล็กไม่ใหญ่แบกของให้พี่ทหาร ตามมาชมกันเลยครับ

ร่วมติดตามภารกิจพิทักษ์ประจิมของกองกำลังสุรสีห์ ก่อนการเตรียมเปิดประเทศ

ระยะเส้นเขตแดนที่อยู่ในดูแลของกำลังสุรสีห์มีระยะทางราว 846 กิโลเมตร หรือใกล้เคียงกับเส้นทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่ พาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัดคือ กาญจนบุรี ,ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยภารกิจหลักของกองกำลังสุรสีห์ภายใต้กองพลทหารราบที่ 9 คือการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนด้านตะวันตก แต่จากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กองกำลังสุรสีห์มีภารกิจเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังการลักลอบผ่านแดนอย่างผิดกฎหมาย อันเป็นการร่วมประสานงานกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและพลเรือนตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรับสถานการณ์การเตรียมเปิดประเทศของรัฐบาล กองกำลังสุรสีห์จึงได้ทำการปรับแผนเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจ ลดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้ผู้ผ่านแดนเข้าสู่ระบบการคัดกรองโรคอย่างถูกต้องให้มากที่สุด