737 MAX ทดสอบบินเสร็จแล้ว แต่อีกนานกว่าจะกลับมาให้บริการได้

Boeing และ FAA เสร็จสิ้นการบินทดสอบเพื่อรับรองการแก้ไข Software ของระบบควบคุมการบินของ Boeing 737 MAX แล้ว แต่ยังต้องมีการดำเนินการอีกมากกว่าที่เครื่องจะได้รับรองให้ขึ้นบินรับส่งผู้โดยสารอีกครั้ง