Cobra Gold 2022 ลดขนาดการฝึก ไม่ยกพลขึ้นบก-ไม่ฝึกกระสุนจริง-ไม่มีกำลังทางอากาศ

วันนี้เสนาธิการทหารอากาศร่วมกับอุปทูตรักษาการแทนเอกอักคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแถลงข่าวการฝึก Cobra Gold 2022 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย