DHC-6-400 Twin Otter ของ #กองบินตำรวจ อาจติดตั้งระบบ LINX และ S.C.A.R. Pod

ตามที่ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดหาเครื่องบินแบบ DHC-6-400 Twin Otter จำนวนสามลำ เป็นรุ่นฐานล้อปกติ 2 ลำ และรุ่นติดทุ่นสำหรับร่อนลงในทะเล 1 ลำนั้น มีข้อมูลว่า #TwinOtter น่าจะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของเครื่องบินสาธิตเทคโนโลยี Viking Twin Otter Guardian 400 ที่ติดตั้งระบบตรวจการณ์และควบคุมและส่งการของ Airborne Technologies