ณ ปัจจุบันนี้ กฎหมายดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งไม่ได้เสนอโดยรัฐบาลแต่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากที่จะผ่านออกมาเป็นกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม TAF ขอเชิญชวนสมาชิกและประชาชนทุกคนเข้าไปใช้สิทธิ์ของคนไทยในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพื่อให้สภาผู้แทนราษฏรได้ยินเสียงของประชาชนอย่างเรา และนำไปประกอบในการพิจารณาออกกฎหมายหรือปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ต่อไป

โดยทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_commend.php?sid=129&id=82

ถ้าท่านใดงงว่าจะแสดงความเห็นอย่างไร เอาง่าย ๆ ก็คือ

  • ถ้าท่าน “เห็นด้วย” กับการยกเลิกเกณฑ์ทหาร ให้เลือก “เห็นด้วย” ทั้ง 6 ข้อในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม และใส่เหตุผลประกอบจึงจะสมบูรณ์
  • ถ้าท่าน “ไม่เห็นด้วย” กับการยกเลิกเกณฑ์ทหาร ให้เลือก “ไม่เห็นด้วย” ทั้ง 6 ข้อในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถาม และใส่เหตุผลประกอบจึงจะสมบูรณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอเชิญทุกท่านครับ