จากการอภิปรายสงวนคำแปรญัตติของพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระที่ 2 นั้น มีข้อมูลจากการอภิปรายปรากฎถึงการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker จากสหรัฐอเมริกาในปีงบประมาณ 2564 อีก 10 คัน มูลค่า 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดหายานเกราะ Stryker นั้นดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 70 คัน (จัดหา 47 คัน และสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือโดยมอบให้ฟรีอีก 23 คัน) รวม 3,720 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 นั้น มีการจัดหายานเกราะ Stryker อีก 50 คัน มูลค่า 4,515 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่ได้ถูกเลื่อนหรือตัดงบประมาณออกไปเนื่องจากภาวะโควิด-19 และดำเนินการจัดหาต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้

ดังนั้น การจัดหายานเกราะ Stryker อีก 10 คันในปีงบในประมาณ 2564 จะทำให้กองทัพบกมียานเกราะ Stryker รวม 130 คัน หรือราว ๆ 3 กองพันทหารราบยานเกราะตามอัตราการจัดกองพลน้อยชุดรบหรือ Stryker Brigade Combat Team (SBCT) ดังนั้น ถ้ากองทัพบกต้องการจัดตั้งกองพลน้อยชุดรบ Stryker ให้ครบถ้วนตามอัตราการจัดจริง ๆ อาจต้องมีการจัดหา Stryker เพิ่มเติมอีกราว ๆ 192 คันเป็นอย่างน้อย จึงจะครบการจัดของอัตรา Stryker Brigade Combat Team ใช้งบประมาณเพิ่มอีกราว 17,280 ล้านบาท เมื่อคำนวณจากราคา Stryker ที่ 90 ล้านบาทต่อคัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การฝึก Hanuman Guardian ในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่สิบแล้วนั้นจัดขึ้นคู่ขนานไปกับ Cobra Gold 2020…

Posted by ThaiArmedForce.com on Thursday, March 5, 2020

กองทัพบกจัดหารถ M1126 Stryker

https://thaiarmedforce.com/2019/05/13/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96-m1126-stryker/